รายละเอียดงาน

ชื่องาน: รายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย (Final Report) การวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ โดย สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดการผลิต: ลูกค้าสั่งผลิต DVD พร้อมสกรีนแผ่น โดยลูกค้าให้บรรจุแผ่นใส่กล่อง CD แบบ Slim ใสพร้อมทำปก

รายละเอียดงาน