แจกเป็นธรรมทาน: การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

COPYCDDVD แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ฟรี เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการขอรับแผ่น:
- เราบริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจขอรับแผ่น กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมลล์ cddhamma@hotmail.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น, เพื่อเป็นการกระจายให้มากที่สุดจึงขอจำกัดจำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุด)
* การจัดส่งเราจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ต้องมีผู้เซ็นต์รับของตอนบุรุษไปรษณีย์ไปส่ง

การแจ้งการจัดส่งเราจะแจ้งทาง Fanpage แจกดีวีดี "พุทธศาสดา" ใน Facebook (ท่านใดใช้ Facebook ช่วยไปกด LIKE หน่อยครับ)

การ์ตูนพุทธประวัติ พุทธศาสดา

การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เรื่องราวจะแบ่งเป็นตอนๆ สามารถดูได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูสนุกมาก เหมือนดูการ์ตูนพร้อมซึมซับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปในตัว

ตัวอย่างแผ่นภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ที่เราทำแจก โดยใน 1 ชุดประกอบด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 1

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 2

สำหรับท่านอยากแจกแผ่น DVD พุทธศาสดา เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสวันเกิด หรือจะแจกเป็นของที่ระลึกงานศพ สามารถติดต่อ COPYCDDVD ให้ผลิตแผ่นให้ท่านได้ โดยแผ่น DVD พุทธศาสดา 1 ชุดมี 2 แผ่น ความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง

หากท่านต้องการสั่งผลิตแบบที่ทาง COPYCDDVD ทำแจก สามารถใส่ชื่อของท่านได้ในปกหน้าและหลัง ตามที่ท่านต้องการ โดย 1 ชุดประกอบไปด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น, กล่อง DVD สีดำ พร้อมปกพิมพ์สีสันสวยงาม

หรือท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถสั่งผลิตแผ่น DVD พุทธศาสดาแบบแผ่นเดียวได้ แต่ภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าแบบ 2 แผ่น

หมายเหตุ: ปกออกแบบโดยคุณ issuemako ซึ่งก็ทำแผ่น DVD พุทธศาสดา ถวายวัดเพื่อแจกเป็นธรรมทานเช่นกัน

สำหรับผู้ใจบุญที่สนใจแจกแผ่นเป็นธรรมทานเชิญอ่านเพิ่มเติมที่ blog ของคุณ issuemako ตามลิงค์ด้านล่าง
- ชวนเพื่อน ๆ ร่วมทำบุญ “แจก DVD พุทธศาสดา – การ์ตูนพุทธประวัติ”
- ดีใจกับผลงานเป็นจริง “แจกแผ่น พุทธศาสดา”

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา พุทธศักราช 2546 - 2554

ใน ปีพ.ศ. 2546 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เหล่าข้าราชบริพารและคณะผู้ตามเสด็จ ได้ดำริที่จะจัดสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระอันเป็น มงคลดังกล่าว จีงได้ขอพระราชทานพระวโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลความประสงค์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ได้พระราชทานพระอนุญาตให้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติในรูปแบบ ภาพ Animation ด้วยทรงคำนึงถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน โดยห้ามจำหน่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย และทรงเน้นย้ำให้ตรวจทานบทภาพยนตร์ให้ถูกต้องตามหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป และโปรดให้ทำซ้ำเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วถึง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ได้ร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการจัดทำบทภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้รับความอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติในราย ละเอียดของเนื้อหาทุกขั้นตอน โดยมีประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ป.ธ.๙) ได้ประทานแนวทางว่าให้ภาพยนตร์พุทธประวัตินี้แสดงถึงเรื่องราวของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ผนวช ตรัสรู้ เผยแผ่พระธรรม จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยการลำดับเรื่องราวหลักฐานที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตลอดจนคัมภีร์ทางพุทธศาสนาชั้นหลังๆ มาเป็นเค้าโครงเรื่อง ทั้งนี้ภายใตการกำกับดูแลของสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) พระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน ป.๑-๒) และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน และได้ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องจากกรมการศาสนาว่า มีสาระตามหนังสือปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามหนังสือที่ วธ 0303/1801 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 ตลอดจนด้วยความกรุณา จากพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน - หลวงตามหาบัว) ประธานกิตติมศักดิ์ ได้มอบนามอันเป็นมงคลแก่ภาพยนตร์นี้ว่า "พุทธศาสดา"

วัตถุประสงค์ของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

- เพื่อร่วมเถิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 - เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์ พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" นี้ขึ้น - เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน - เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ

ลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

ภาพยนตร์ชุดนี้มีลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อเพื่อการศึกษา และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์และเชิงธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น การเผยแพร่จะออกมาในสื่อที่เป็นสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจ

* ข้อมูลด้านบนนำมาจากเว็บไซต์ http://buddha-thushaveiheard.com

 

เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนต์
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.)
เว็บไซต์:
http://buddha-thushaveiheard.com
*สามารถทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ (ห้ามจำหน่าย)

แจกเป็นธรรมทานโดย COPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด

Comments

1 ชุดครับ

ต่อศักดิ์ เศรษฐรังสรรค์ 11/91 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 อนุโมทนาครับ

การจัดส่ง

จะจัดส่งในตามรายชื่อด้านล่างภายในวันที่ 19/11/2015 นะคะ

ยังไม่ได้รับนะคะ

ชื่อคุณนิภา เกิดแก้ว ถ้าส่งวันที่ 19/11/2558 ยังไม่ได้รับนะคะ เกิดเหตุขัดข้องหรือเปล่าคะ ขอบคุณมากค่ะ

ขอรับ 1 ชุด ขอบคุณค่ะ

ผุสดี ชนินพร 7 ซอยประชาธิปก 4 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

1 ชุดครับ

ชาญกิจ พุ่มเกิด 120ราชพฤกษ์6 ถนนราชพฤกษ์ บางจาก ภาษีเจริญ ก ท ม 10160 ขอบคุณครับ

1 ชุดค่ะ

สุภาพร. ไพรบูลย์ 222 หมู่ 7 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

1 ชุดค่ะ

พัชรีพร ตุลานนท์ 84/1. หมู5 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุ จังหวัดกำแพงเพชร 62140

1 ชุดครับ

รุ่งโรจน์ ภิรมย์พิสิฐ 50/38 หมู่5 ถนนสาย13 ซอย5 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา ระยอง 21180

1 ชุดครับ

เลิศศักดิ์ ขันทอง 46/33 ซ.ประชาราษฎร์18 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี(11000)

ขอรับการ์ตูน DVD พุทธศาสดา 1 ชุด

คุณนฤดม สง่าพันธ์ไชย ถ.เทศบาล2 164/834 ม.ดิเอมเมอรัลด์ พาร์ค2 ซ.จามจุรี6 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี11110

รับ 1 ชุด

พระภูมิพัฒน์ ฉนฺทเมธี 504 วัดสังข์กระจายวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600

ยังแจก DVD พุทธศาสดาอยู่หรือเปล่าครับ

รบกวนขอ 1 ชุดนะครับ ทรงพล อัครพัทธางกูร 28/10 ซอย 115/2 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 ขอบพระคุณมากครับ....สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยครับ ( LIKE ) ให้แล้วนะครับ

รับ 1 ชุด

จักรกฤษณ์ ดุเหว่า 200/98-99 แผ่นดินทองอพาร์ทเมนท์ ซ.วัดบรมนิวาส ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ขอรับ 1 ชุด

นายธีรศักดิ์ ไทยเกษม 41/198 แฟมมิลี่ทาวน์ ซ.อินทามระ29 ถ.สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400

ขอรับ 1 ชุด

พระนพพล ธมฺมพโล วัดโพธิ์ศรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

ขอรับ 1 ชุด

พระครูสมุห์เอกรัฐ อภิรกฺโข วัดต๊ำม่อน ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คุณธีราธร ไชยคต 92/9 หมู่ 13

คุณธีราธร ไชยคต 92/9 หมู่ 13 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

พระครูปลัดฐณปฎล กิตฺติวํโส

พระครูปลัดฐณปฎล กิตฺติวํโส วัดประทุมบูชา หมู่ที่ ๑ ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ (พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน) ขอความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...เจริญพร

1 ชุดค่ะ

คุณพิมพ์นภัส วาสนาเรืองศุกร์ 433/7 ม. 10 ซ.เพชรเกษม 67 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ 10160

ขอรับดีวีดี การ์ตูนพุทธประวัติ

คุณนิพาภรณ์ แดนราช 12/111 ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110

ขอรับดีวีดี 1 ชุด

คุณเวสสุวรรณ สมยาประเสริฐ 53/10 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร74000

1 ชุด

คุณนิกร บุญเต็ม 123 ม.10 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

ขอรับการ์ตูน DVD พุทธศาสดา

คุณนิภา เกิดแก้ว 92/19หมู่ 5 ซ.อ่อนนุช ถ.สุขุมวิท77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250

1 ชุด

กรุณาส่ง พระใบฎีกา อังกูรโชตโก วัดเขาบางพระ เลขที่ 7 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

1 ชุดค่ะ

คุณวิมลรัตน์ อินทร์เพ็ญ 33/26 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ขอรับ 1 ชุด

คุณภูวดล น้ำขาว 52/1 หมู่ 2 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

1 ชุดค่ะ

คุณวรินทร์รตา กิตจันทร์ปรียา 157 หมู่ 7 บ้านท่าทองแดง ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000

ขอรับ 1 ชุด

กรุณาส่ง คุณงามนิจ ศุขเจริญ 102/486 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ขอรับ 1 ชุดค่ะ

ส่งมาที่ ---> คุณสนธยา ปฏิเหต สถานที่ปฏิบัติธรรมแก้วกัลยาณี เลขที่ 7 หมู่ 2 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 อนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ^_^

รบกวนขอพุทธประวัติด้วยค่ะ

รบกวนขอรับซัก1 ชุดนะค่ะ สนใจมากค่ะ กรุณาส่ง คุณปรารถนา กะมะลานนท์ ที่อยู่78 หมู่4 ต.ดอนตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ขอบคุณมากๆนะค่ะ

ได้รับแล้ว ขอบคุณครับ

ได้รับ DVD แล้ว วันที่ 6/11/58 ขอบคุณครับ อำนาจ ราษฎร์นิยม

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ 1 ชุด

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ 1 ชุด กรุณาส่งที่ คุณกรรณิกา เหลืองอุทัย 53 ซ.เจริญกรุง63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ขออนุโมทนาบุญ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ จำนวน 1 ชุด

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ จำนวน 1 ชุด กรุณาส่งที่ คุณณัฐ กิตติศิริประเสริฐ 729/49 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ จำนวน 1 ชุด

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ จำนวน 1 ชุด กรุณาส่งที่ คุณชัชวาล เจริญบุญบัญชา 729/49 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ จำนวน 1 ชุด

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ จำนวน 1 ชุด กรุณาส่งที่ คุณอภิเชษฐ์ รุกขสิริ 729/49 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

จะจัดส่งตามรายชื่อด้านล่างในว

จะจัดส่งตามรายชื่อด้านล่างในวันที่ 3/11/2015 นะคะ

ขอรับ DVD 1 ชุด ขอบคุณค่ะ

ฐิติมนต์ ถาวรธีรเสฏฐ์ 40 ซอยพึ่งมี 34 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ขอรับ DVD การ์ตูน พุทธศาสดา 1 ชุด ค่ะ

นันทพร ม่วงงาม สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ม.3 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอ1ชุดนะคะไว้เปิดให้เด็กๆดูคะ

โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา น.ส.สุรีรัตน์ ภูษาไสย 152 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ 10230 sureeratpusasai@gmail.com

รบกวนขอให้คุณแม่ 1 ชุด ครับ

รบกวนขอให้คุณแม่ 1 ชุด ครับ นายชำนานวิท กลั่นจันทร์ 73/1 หมู่บ้านสวัสดี ซอยท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 ขอบคุณมากครับ

ขอรับ DVD การ์ตูน พุทธศาสดา 1 ชุด ครับ

กรุณาส่ง นาย อำนาจ ราษฎร์นิยม ที่อยู่ บริษัท เซ็นทรัล เพลทติ้ง อินดัสตรี จำกัด เลขที่ 1078, 1080 ซ.เทียนทะเล 26 แยก6-1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ขอบคุณครับ อำนาน ราษฎร์นิยม

ขอ1แผ่นครับพ่อชอบดู

ภรันยู ขุนต้าว 82/88 หมู่11 ซ.เอกชัย 4 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 ขอบคุณครับ

จัดส่งตามรายชื่อด้านล่างเรียบ

จัดส่งตามรายชื่อด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะ

ขอรัับVCDด้วยคะ

ณัฎฐ์ วุฒิเวช บริษัท ไซพัตช์ อินเตอร์ จำกัด 101/9 ม.1 ซอยวัดกู้ ถนน สุขาประชาสรรค์ 2 ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ขอรับ 1 ชุดคะ

ขอรับ 1 ชุดคะ ศรีแพร สมศรี 252/1, องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

ขอ 1 ชุดค่ะ นางสาว เบญจพร

ขอ 1 ชุดค่ะ นางสาว เบญจพร แซ่โง้ว 59/465-7 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 ขอบคุณมากนะค่ะ

ขอ1ชุดคับ นาย ธีระศักดิ์

ขอ1ชุดคับ นาย ธีระศักดิ์ จิตต์บุญ 86 ม.4 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ. ตรัง 92140 (0857967994)

ขอรับชุด นึงค่ะ จัดส่ง น.ส

ขอรับชุด นึงค่ะ จัดส่ง น.ส อนุสรา สิงห์ตา บ้านเลขที่ 9 ซ.ธีระ 11 ถ.บางบอน1 แขวงบางบอน เขต บางบอน กรุงเทพ 10150

ขอบคุณค่ะ

น.ส.มณฑา สุขขะ 2991/4 ซ.ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

ขอ รับ 1 ชุด ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

น.ส.วงเดือน ล้ำเลิศ 99/165 ซ.หทัยราษฎร์ 33 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510