แจกเป็นธรรมทาน: การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

COPYCDDVD แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ฟรี เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการขอรับแผ่น:
- เราบริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจขอรับแผ่น กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมลล์ cddhamma@hotmail.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น, เพื่อเป็นการกระจายให้มากที่สุดจึงขอจำกัดจำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุด)
* การจัดส่งเราจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ต้องมีผู้เซ็นต์รับของตอนบุรุษไปรษณีย์ไปส่ง

การแจ้งการจัดส่งเราจะแจ้งทาง Fanpage แจกดีวีดี "พุทธศาสดา" ใน Facebook (ท่านใดใช้ Facebook ช่วยไปกด LIKE หน่อยครับ)

การ์ตูนพุทธประวัติ พุทธศาสดา

การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เรื่องราวจะแบ่งเป็นตอนๆ สามารถดูได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูสนุกมาก เหมือนดูการ์ตูนพร้อมซึมซับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปในตัว

ตัวอย่างแผ่นภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ที่เราทำแจก โดยใน 1 ชุดประกอบด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 1

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 2

สำหรับท่านอยากแจกแผ่น DVD พุทธศาสดา เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสวันเกิด หรือจะแจกเป็นของที่ระลึกงานศพ สามารถติดต่อ COPYCDDVD ให้ผลิตแผ่นให้ท่านได้ โดยแผ่น DVD พุทธศาสดา 1 ชุดมี 2 แผ่น ความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง

หากท่านต้องการสั่งผลิตแบบที่ทาง COPYCDDVD ทำแจก สามารถใส่ชื่อของท่านได้ในปกหน้าและหลัง ตามที่ท่านต้องการ โดย 1 ชุดประกอบไปด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น, กล่อง DVD สีดำ พร้อมปกพิมพ์สีสันสวยงาม

หรือท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถสั่งผลิตแผ่น DVD พุทธศาสดาแบบแผ่นเดียวได้ แต่ภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าแบบ 2 แผ่น

หมายเหตุ: ปกออกแบบโดยคุณ issuemako ซึ่งก็ทำแผ่น DVD พุทธศาสดา ถวายวัดเพื่อแจกเป็นธรรมทานเช่นกัน

สำหรับผู้ใจบุญที่สนใจแจกแผ่นเป็นธรรมทานเชิญอ่านเพิ่มเติมที่ blog ของคุณ issuemako ตามลิงค์ด้านล่าง
- ชวนเพื่อน ๆ ร่วมทำบุญ “แจก DVD พุทธศาสดา – การ์ตูนพุทธประวัติ”
- ดีใจกับผลงานเป็นจริง “แจกแผ่น พุทธศาสดา”

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา พุทธศักราช 2546 - 2554

ใน ปีพ.ศ. 2546 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เหล่าข้าราชบริพารและคณะผู้ตามเสด็จ ได้ดำริที่จะจัดสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระอันเป็น มงคลดังกล่าว จีงได้ขอพระราชทานพระวโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลความประสงค์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ได้พระราชทานพระอนุญาตให้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติในรูปแบบ ภาพ Animation ด้วยทรงคำนึงถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน โดยห้ามจำหน่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย และทรงเน้นย้ำให้ตรวจทานบทภาพยนตร์ให้ถูกต้องตามหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป และโปรดให้ทำซ้ำเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วถึง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ได้ร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการจัดทำบทภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้รับความอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติในราย ละเอียดของเนื้อหาทุกขั้นตอน โดยมีประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ป.ธ.๙) ได้ประทานแนวทางว่าให้ภาพยนตร์พุทธประวัตินี้แสดงถึงเรื่องราวของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ผนวช ตรัสรู้ เผยแผ่พระธรรม จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยการลำดับเรื่องราวหลักฐานที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตลอดจนคัมภีร์ทางพุทธศาสนาชั้นหลังๆ มาเป็นเค้าโครงเรื่อง ทั้งนี้ภายใตการกำกับดูแลของสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) พระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน ป.๑-๒) และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน และได้ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องจากกรมการศาสนาว่า มีสาระตามหนังสือปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามหนังสือที่ วธ 0303/1801 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 ตลอดจนด้วยความกรุณา จากพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน - หลวงตามหาบัว) ประธานกิตติมศักดิ์ ได้มอบนามอันเป็นมงคลแก่ภาพยนตร์นี้ว่า "พุทธศาสดา"

วัตถุประสงค์ของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

- เพื่อร่วมเถิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 - เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์ พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" นี้ขึ้น - เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน - เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ

ลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

ภาพยนตร์ชุดนี้มีลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อเพื่อการศึกษา และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์และเชิงธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น การเผยแพร่จะออกมาในสื่อที่เป็นสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจ

* ข้อมูลด้านบนนำมาจากเว็บไซต์ http://buddha-thushaveiheard.com

 

เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนต์
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.)
เว็บไซต์:
http://buddha-thushaveiheard.com
*สามารถทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ (ห้ามจำหน่าย)

แจกเป็นธรรมทานโดย COPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด

Comments

ขอรับการ์ตูนพุทธประวัติพุทธศาสดา1ชุดครับ

จัดส่งที่ ดุลนาท พึ่งอัมฤทธิ์ 393 ซอยพหลโยธิน69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ขอขอบพระคุณมากๆครับ

รบกวนขอรับ DVD การณ์ตูนพุทธประวัติ เพื่อเป็นสื่อการสอน

จัดส่งที่ พระณัฐวุฒิ ปิยธมฺโม สำนักสงฆ์ดอยวิมุติธรรม 41 หมู่ 15 หมู่บ้านแม่สะปึ๋งใต้ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 วัดอยู่บนดอย สื่อการสอนขาดแคลน ขอขอบคุณ ในการอนุเคราะห์ อนุโมทนา สาธุ พระณัฐวุฒิ ปิยธมฺโม fafafafaxyz@gmail.com

คุณสุวิมล,คุณสิริพร,คุณ

คุณสุวิมล,คุณสิริพร,คุณ หัตถศิลป์ และ พระณัฐวุฒิ ปิยธมฺโม

ทางบริษัทจะจัดส่งตามรายชื่อด้

ทางบริษัทจะจัดส่งตามรายชื่อด้านบนภายในอาทิตย์หน้านะคะ

ขอรับแผ่นแจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง"พุทธศาสดา"เพื่อศึกษาศาสนา

ที่อยู่ผู้รับ คุณ หัตถศิลป์ มงคลคลี บ้านเลขที่ 337 หมู่ที่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รหัสไปรศณีย์ 56110 โทร.090-4677004 097-9707311

อยากได้ไว้ให้พนักงาน และ น้อง ๆที่บ้านได้ดูค่ะ

รบกวนขอรับ DVD การณ์ตูนพุทธประวัติค่ะ จัดส่งที่ สิริพร ยิ้มแฉ่ง บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) 3 หมู่ 7 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ขอขอบคุณ ในการอนุเคราะห์ ขอแสดงความนับถือ สิริพร

ขอรับ DVD 1ชุดครับ

ขอรับDVD ประวัติพระพุทธเจ้า1ชุดครับ ที่อยู่ นายชัยวัฒน์ ขุนพิลึก 3/2821 (ชั้น5) พหลโยธิน 50 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

ทางบ.จะ จัดส่งให้

ทางบ.จะ จัดส่งให้ คุณสราวุธ,พ.จ.อ.ราชนา ,คุณธิติมา,คุณจิตภินันท์ ,คุณหัสวิภัทธ์ และคุณชัยวัฒน์ ในวันที่ 21/4/2558 นะคะ

ขอรับDVD1ชุดครับขอบคุณครับ

หัสวิภัทธ์ รวีธนะติกุล 38/40 ซ.วัดเวฬุวนาราม18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม 10210

ช่วยจัดส่ง

ช่วยจัดส่ง แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" คุณจิตภินันท์ ธีระภักดีพันธ์ 204 พระราม2 ซอย 25 บางมด จอมทอง กทม 10150 ขอบคุณค่ะ

ขอรับ dvd 2 ชุดค่ะ

กรุณาจัดส่งที่ นางธิติมา ว่องวิวรรธน์ 266/3 ถ. จรัญสนิทวงศ์ ศิริราช บางกอกน้อย กทม. 10700 ขอบคุณมากค่ะ

ขอรับ DVD 1 ชุด ครับ

พ.จ.อ.ราชนา นิลพรมมา กองการพัสดุทางทหารต่างประเทศ กรมพลาธิการทหารเรือ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ขอรับ DVD พระพุทธศาสดา 2 ชุดครับ

ขอรับ DVD พระพุทธศาสดา 2 ชุดครับ 1ชุด ไว้ ดูที่บ้าน อีก 1 ชุด จะถวายให้กับ วัดเขาไม้หน้า วนาราม ไว้เปิดให้ญาติโยม ดู เวลามาทำบุญ ครับส่งมาที่ สราวุธ ขันอาษา บ.ไอเบล(ประเทศไทย)จำกัด ตู้ ปณ. 25 ปณฝ. แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20231 ครับ ขอบพระคุณมากครับ

ขอ dvd พุทธศาสดาค่ะ

รบกวนขอ dvd การ์ตูน พุทธศาสดาค่ะปริญ เพชรกรรพุม43/240. I house Laguna gardenซ. ศูนย์วิจัย ถ. พระราม 9. แขวงบางกะปิห้วยขวาง กทม.  10310. โทร 084. 658 8555ขอบพระคุณมากค่ะ

จะจัดส่งให้คุณปริญ,คุณสวัด,

จะจัดส่งให้คุณปริญ,คุณสวัด, คุณรัชดา ภายในวันที่ 2 เม.ย.นะคะ

ขอชุดdvd การ์ตูนพุทธประวัติ. 1 ชุด

รบกวนส่งที่ คุณสวัด วาระคำ เลขที่ 5/1 หมู่4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 โทร 099 180 5252 ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ขอรับ CD ธรรมมะค่ะ

กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ Thank & Best Regards ​รัชดา ระย้าทอง (นก)​ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชดารุ่งเรืองทรานสปอร์ต 085-248-1273 , 087-7191976 , 087-413-1171 สำนักงาน 142/45 หมู่ที่ 4 ถนนร่มเกล้า-มีนบุรี ซ.ร่มเกล้า 21 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร / แฟกซ์ 02-737-9599

ขอรับ DVD 1ชุดค่ะ

ที่อยู่ : แม่ชีระวีวรรณ ง่านวิสุทธิพันธ์ เลขที่ 551 สำนักงานวิปัสสนา วัดบรมสถล(วัดดอน) ซ.เจริญกรุง63 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ส่งให้คุณตวงสิทธิ์,คุณมัณฑนา,

ส่งให้คุณตวงสิทธิ์,คุณมัณฑนา,คุณนาวาเอก มนตรี,คุณอะมร,แม่ชีระวีวรรณ ในวันที่ 23/3/2557 เรียบร้อยแล้วนะคะ

ขอรับ DVD 1 ชุด ค่ะ

อะมร ศรีมุงคุณ เลขที่ 210 หมู่5 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 ขอบคุณมากคะ

ขอรับแผ่น DVD 1 ชุดครับ

นาวาเอก มนตรี ชูนามชัย 63/26 ม.1 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม.10170 ขอบคุณครับ

CD

ขอรับซีดี 1 ชุดค่ะ ที่อยู่ มัณฑนา ประเทพ 239/20-23 หมู่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ขอบคุณค่ะ

ขอรับ DVD1ชุดครับ

นาย ตวงสิทธิ์ นาคศรี ที่อยู่ 165/200 หมู่7ซอย4 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

ขอรับDVD1ชุดครับ พุทธประวัติ

นายสุนัน โฉมยงค์ ที่อยู่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร1 ชั้น 1 ม.1 ต.บางมัญ จ.สิงห์บุรี 16000 ขอบคุณมากครับ

ทางบริษัทจะจัดส่งให้

ทางบริษัทจะจัดส่งให้ คุณวราพจน์,คุณสุวพล,คุณสถาพร, คุณสุธีธิดา, คุณสุนัน ,คุณปริยาภัทร์ ในวันพุธที่ 25/2/2558 นะคะ ขออภัยใยความล่าช้าด้วยค่ะ

ขอบคุณคะ

ได้รับ DVD แล้วน่ะคะ

ขอรับCD 2 ชุดคะ

น.ส.ปริยาภัทร์ พรรณวิชัย ที่อยู่ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 132/215 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอรับDVD1ชุดค่ะพุทธประวัติ

ขอรับ DVD 1 ชุดคะ Submitted by Anonymous on Sat, 02/21/2015 - 19:49. น.ส.ปริยาภัทร์ พรรณวิชัย ที่อยู่ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 132/215 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอรับ CD พุทธประวัติ(แผ่นภาพยนตร์ "พุทธศาสดา")

ขอ 1 ชุดครับ เพื่อนำไปสร้างเเล้วเเจกต่อ เเละนำไปเพื่อศึกษา กรุณาสง นายสถาพร เอี่ยมสอาด 113 อาคารพัชรอพาร์ทเม้น ซ.ศรีบุญยืน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ขออนุโมทนาในบุญด้วยครับ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

ส่ง นางสาวสุธีธิดา เจริญเลิศ 110 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ขอรับแผ่น DVD พระพุทธศาสนา ครับ

ขอรับแผ่น DVD พระพุทธศาสนา จำนวน 2 ชุด ดังนี้ครับ คุณครู วราพจน์ พรมทอง โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย หมู่6 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260 เพื่อจัดให้นักเรียนชมในห้องพระพุทธศาสนาและจริยธรรมของโรงเรียน นาย สุวพล อ่อนน้อม บริษัท แมสริช จำกัด 83/141 หมู่6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานที่บริษัทฯ รับชม ขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้จัดทำและผู้บริจาคทรัพย์ด้วยครับ

ได้รับแผ่นเรียบร้อยครับ

ได้รับแผ่น DVD พระพุทธศาสนาเรียบร้อยครับ ขออนุโมทนาบุญแก่คณะผู้จัดทำและผู้บริจาคทรัพย์ทุกท่านครับ สุวพล อ่อนน้อม

ขอ DVD เพื่อใช้ในการศึกษา

ขอ 1 ชุดครับ เพื่อถวายให้กับทางวัด เพื่อใช้ในการศึกษา ที่อยู่จัดส่ง นายพิษณุ โตสวัสดิ์ 28 ซ.18 บ้านหนองนกเขา ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

จะจัดส่งให้

จะจัดส่งให้ คุณนันท์ชญาณ/คุณศรีสุวรรณ/คุณพิษณุ/คุณนพรัตน์/คุณหอมหวล ให้ในวันที่ 13/2/2015 นะคะ

ขอcd ประวัติพระพุทธเจ้า

ผมได้ส่งอีกเมล์ ขอcd ประวัติพระพุทธเจ้า -ผมนำไปถวาย พระอาจารย์บุญอุ้ม  อาภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดป่าโนนแพง  หมู่ 5  ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม  ครับ    1ชุด   -เพื่อผมเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา 1 ชุด   รวม 2 ชุด ครับ   ที่อยู่ สำหรับจัดส่ง cd ฟรี คือ   กรุณาส่งคุณนันท์ชญาณ ปานเทพา เลขที่ 156/4 คอนโดอีสวูดพาร์ค ห้องE14  ซ.อ่อนนุช36 ถ.สุขุมวิท 77 แขวง/เขตสวนหลวง กทม.10250   ขอบพระคุณอย่างสูง สาธุครับ

ขอรับ DVD ภาพยนต์พุทธศาสดาคะ

ขอความกรุณาช่วยส่งแผ่นDVD ภาพยนต์พุทธศาสดา มาให้ด้วยนะคะ ขอกราบอนุโมทนาคะ ตามชื่อและที่อยู่นี้คะ คุณศรีสุวรรณ เจียรวรกุล เลขที่ 830/22 ถนนประชาชื่น (ซอย 27) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

ขอรับ DVD แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา"

คุณนพรัตน์ พันธุ์พินิจ บ้านเลขที่ 46/141 หมู่ 4 ซอยประชาอุทศ 18 หมู่บ้านสิรีนเฮ้าส์ ดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210 ขอบคุณคะ

ขอ DVD พุทธศาสดาคะ

นางสาวหอมหวล นิ่มพงษ์พันธ์ 13-15/1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

ทางบริษัทจะจัดส่งให้คุณวรัญญา

ทางบริษัทจะจัดส่งให้คุณวรัญญา คุณทิชา และคุณหอมหวล ในวันที่ 29/1/2015 นะคะ

ขอรับ DVD พุทธศาสดาค่ะ

วรัญญา 5/1189 หมู่บ้านประชาชื่น ซอย 13 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ขอ DVD พุทธศาสดาครับ

เมืองมนต์ ถาวรศิริัภัทร 89 ม.9 บ้านศาลาแดง ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

จะจัดส่งให้ส่งคุณเมืองมนต์,คุ

จะจัดส่งให้ส่งคุณเมืองมนต์,คุณปวีณา,และคุณปนัดดา ในวันที่ 23/1/2015 นะคะ

ขอแผ่น DVD พุทธศาสนา 1 ชุด คะ

นางสาวปวีณา สุรางค์กุล 259/1 ม.14 ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ขอบคุณคะ

ขอแผ่น DVD พุทธศาสดา

ส่งชื่อที่อยู่ไปที่อีเมล์ cddhamma@hotmail.com ถูกต้องไหมครับ ????

รบกวนส่งมาที่

รบกวนส่งมาที่ panita@copycddvd.com หรือ sales@copycddvd.com ก็ได้ค่ะ อีเมมล์ข้างต้นไม่ได้ใช้แล้วค่ะ ขออภัยด้วยนะคะ

ได้รับแล้ว

รังสิ สิทธิสาร จังหวัดระนอง ได้รับแผ่นดีวีดีแล้วครับ เร็วมากๆ

ขอรับแผ่นดีวีดี การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" ค่ะ

รบกวนส่งมาให้ที่ น้อง มนต์เสรีนุสรณ์ 52/13 Beverly Tower ซ. 11 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

จัดส่งให้คุณภคิณี,คุณจิตรา,คุ

จัดส่งให้คุณภคิณี,คุณจิตรา,คุณคุณวิทยา,อาจารย์วัชรพงษ์,คุณรังสิ,คุณมนต์ ในวันที่ 9/1/2558 นะคะ

ขอรับดีวีดีพุทธศาสดา

กรุณาส่ง คุณกานต์พิชา จันทเทโว ที่อยู่ บริษัทกันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน) เลขที่ 67 ม.11 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ขอรับ ดีวีดี 1 ชุด

นายรังสิ สิทธิสาร เลขที่ 15/4 สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทร 0867586121