แจกเป็นธรรมทาน: การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

COPYCDDVD แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ฟรี เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการขอรับแผ่น:
- เราบริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจขอรับแผ่น กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมลล์ cddhamma@hotmail.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น, เพื่อเป็นการกระจายให้มากที่สุดจึงขอจำกัดจำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุด)
* การจัดส่งเราจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ต้องมีผู้เซ็นต์รับของตอนบุรุษไปรษณีย์ไปส่ง

การแจ้งการจัดส่งเราจะแจ้งทาง Fanpage แจกดีวีดี "พุทธศาสดา" ใน Facebook (ท่านใดใช้ Facebook ช่วยไปกด LIKE หน่อยครับ)

การ์ตูนพุทธประวัติ พุทธศาสดา

การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เรื่องราวจะแบ่งเป็นตอนๆ สามารถดูได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูสนุกมาก เหมือนดูการ์ตูนพร้อมซึมซับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปในตัว

ตัวอย่างแผ่นภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ที่เราทำแจก โดยใน 1 ชุดประกอบด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 1

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 2

สำหรับท่านอยากแจกแผ่น DVD พุทธศาสดา เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสวันเกิด หรือจะแจกเป็นของที่ระลึกงานศพ สามารถติดต่อ COPYCDDVD ให้ผลิตแผ่นให้ท่านได้ โดยแผ่น DVD พุทธศาสดา 1 ชุดมี 2 แผ่น ความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง

หากท่านต้องการสั่งผลิตแบบที่ทาง COPYCDDVD ทำแจก สามารถใส่ชื่อของท่านได้ในปกหน้าและหลัง ตามที่ท่านต้องการ โดย 1 ชุดประกอบไปด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น, กล่อง DVD สีดำ พร้อมปกพิมพ์สีสันสวยงาม

หรือท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถสั่งผลิตแผ่น DVD พุทธศาสดาแบบแผ่นเดียวได้ แต่ภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าแบบ 2 แผ่น

หมายเหตุ: ปกออกแบบโดยคุณ issuemako ซึ่งก็ทำแผ่น DVD พุทธศาสดา ถวายวัดเพื่อแจกเป็นธรรมทานเช่นกัน

สำหรับผู้ใจบุญที่สนใจแจกแผ่นเป็นธรรมทานเชิญอ่านเพิ่มเติมที่ blog ของคุณ issuemako ตามลิงค์ด้านล่าง
- ชวนเพื่อน ๆ ร่วมทำบุญ “แจก DVD พุทธศาสดา – การ์ตูนพุทธประวัติ”
- ดีใจกับผลงานเป็นจริง “แจกแผ่น พุทธศาสดา”

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา พุทธศักราช 2546 - 2554

ใน ปีพ.ศ. 2546 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เหล่าข้าราชบริพารและคณะผู้ตามเสด็จ ได้ดำริที่จะจัดสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระอันเป็น มงคลดังกล่าว จีงได้ขอพระราชทานพระวโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลความประสงค์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ได้พระราชทานพระอนุญาตให้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติในรูปแบบ ภาพ Animation ด้วยทรงคำนึงถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน โดยห้ามจำหน่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย และทรงเน้นย้ำให้ตรวจทานบทภาพยนตร์ให้ถูกต้องตามหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป และโปรดให้ทำซ้ำเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วถึง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ได้ร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการจัดทำบทภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้รับความอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติในราย ละเอียดของเนื้อหาทุกขั้นตอน โดยมีประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ป.ธ.๙) ได้ประทานแนวทางว่าให้ภาพยนตร์พุทธประวัตินี้แสดงถึงเรื่องราวของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ผนวช ตรัสรู้ เผยแผ่พระธรรม จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยการลำดับเรื่องราวหลักฐานที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตลอดจนคัมภีร์ทางพุทธศาสนาชั้นหลังๆ มาเป็นเค้าโครงเรื่อง ทั้งนี้ภายใตการกำกับดูแลของสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) พระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน ป.๑-๒) และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน และได้ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องจากกรมการศาสนาว่า มีสาระตามหนังสือปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามหนังสือที่ วธ 0303/1801 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 ตลอดจนด้วยความกรุณา จากพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน - หลวงตามหาบัว) ประธานกิตติมศักดิ์ ได้มอบนามอันเป็นมงคลแก่ภาพยนตร์นี้ว่า "พุทธศาสดา"

วัตถุประสงค์ของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

- เพื่อร่วมเถิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 - เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์ พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" นี้ขึ้น - เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน - เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ

ลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

ภาพยนตร์ชุดนี้มีลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อเพื่อการศึกษา และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์และเชิงธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น การเผยแพร่จะออกมาในสื่อที่เป็นสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจ

* ข้อมูลด้านบนนำมาจากเว็บไซต์ http://buddha-thushaveiheard.com

 

เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนต์
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.)
เว็บไซต์:
http://buddha-thushaveiheard.com
*สามารถทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ (ห้ามจำหน่าย)

แจกเป็นธรรมทานโดย COPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด

Comments

ขอรับ DVD การ์ตูน พุทธศาสดา 1 ชุด ค่ะ

นันทพร ม่วงงาม สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ม.3 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอ1ชุดนะคะไว้เปิดให้เด็กๆดูคะ

โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา น.ส.สุรีรัตน์ ภูษาไสย 152 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ 10230 sureeratpusasai@gmail.com

รบกวนขอให้คุณแม่ 1 ชุด ครับ

รบกวนขอให้คุณแม่ 1 ชุด ครับ นายชำนานวิท กลั่นจันทร์ 73/1 หมู่บ้านสวัสดี ซอยท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 ขอบคุณมากครับ

ขอรับ DVD การ์ตูน พุทธศาสดา 1 ชุด ครับ

กรุณาส่ง นาย อำนาจ ราษฎร์นิยม ที่อยู่ บริษัท เซ็นทรัล เพลทติ้ง อินดัสตรี จำกัด เลขที่ 1078, 1080 ซ.เทียนทะเล 26 แยก6-1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ขอบคุณครับ อำนาน ราษฎร์นิยม

ขอ1แผ่นครับพ่อชอบดู

ภรันยู ขุนต้าว 82/88 หมู่11 ซ.เอกชัย 4 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 ขอบคุณครับ

จัดส่งตามรายชื่อด้านล่างเรียบ

จัดส่งตามรายชื่อด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะ

ขอรัับVCDด้วยคะ

ณัฎฐ์ วุฒิเวช บริษัท ไซพัตช์ อินเตอร์ จำกัด 101/9 ม.1 ซอยวัดกู้ ถนน สุขาประชาสรรค์ 2 ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ขอรับ 1 ชุดคะ

ขอรับ 1 ชุดคะ ศรีแพร สมศรี 252/1, องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

ขอ 1 ชุดค่ะ นางสาว เบญจพร

ขอ 1 ชุดค่ะ นางสาว เบญจพร แซ่โง้ว 59/465-7 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 ขอบคุณมากนะค่ะ

ขอ1ชุดคับ นาย ธีระศักดิ์

ขอ1ชุดคับ นาย ธีระศักดิ์ จิตต์บุญ 86 ม.4 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ. ตรัง 92140 (0857967994)

ขอรับชุด นึงค่ะ จัดส่ง น.ส

ขอรับชุด นึงค่ะ จัดส่ง น.ส อนุสรา สิงห์ตา บ้านเลขที่ 9 ซ.ธีระ 11 ถ.บางบอน1 แขวงบางบอน เขต บางบอน กรุงเทพ 10150

ขอบคุณค่ะ

น.ส.มณฑา สุขขะ 2991/4 ซ.ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

ขอ รับ 1 ชุด ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

น.ส.วงเดือน ล้ำเลิศ 99/165 ซ.หทัยราษฎร์ 33 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

WWQjP

ฐิตาภัทร์ พุทธา บริษัท เคอีไอซี ไทย จำกัด 1/1 หมู่ 1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ. ราชบุรี 70120

จัดส่งตามรายชื่อด้านล่างเรียบ

จัดส่งตามรายชื่อด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะ ขออภัยในความล่าช้าด้วยค่ะ

ขอรับ1ชุดค่ะ

นางสาวพุทธสุดา ศรีบางพลีน้อย บริษัท เอพีที แบริ่ง มอล จำกัด 3770,3772,3774 (ห้อง SA03)ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260. เบอร์ติดต่อ 0949150686

ขอรับ 1 ชุด

พระกฤษกร (ฐิติโก) รวีพันธกร (วัดเขาพุทธโคดม) 42/2 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ************ อนุโมทนาบุญในธรรมทาน สาธุ

ขอรับ 1 ชุด

พระกฤษกร (ฐิติโก) รวีพันธกร (วัดเขาพุทธโคดม) 42/2 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ************ อนุโมทนาบุญในธรรมทาน สาธุ

ขอ 1 ชุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

สุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ 49 ตรอกตรงข้าม รพ.กลาง ถ.ดิสมารค์ แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กทม 10100

ขอDVD1ชุดค่ะ

วารินทร์ ตุลาคุปต์ 195/70 หมู่ 2 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การ์ตูนพุทธประวัติ

มะลิ โชคสิริพร 284 ถนน ตากสิน เขตธนบุรี แขวงบางยี่เรือ กรุงเทพ 10600

อยากดู DVD ประวัติพระพุทธเจ้า

นาย ทวีพันธ์ สังข์์เพ็ชร์ บ้านเลขที่ 68. หมู่ที4 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94190. ขอบคุณคับ

ขอรับDVDด้วยค่ะ

เตือนใจ ส่งสุข 262/38 อาคารเนเชอร์เพส ซอย พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพ 10900

ขอรัับพุทธศาสดา

วารุณี วารัญญานนท์ 36/14 รัชดาภิเษก 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ขอรับDVDพุทธประวัติุค่ะ

ศุภวรรณ ธาราโภคากุล 7/53 วรวรรณคอนโดมิเนียม ซอยติวานนท์ 40 ถนน ติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ขอ1ชุดค๋ะ

ปัณณศรัณย์ แก้วประเสริฐ 335/8 ถนน นนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

cddhamma@hotmail.com

นางสาวเพ็ญประภา สมพันธุ์ 11/23(295) แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม 10160 ขอขอบคุณค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ค่ะ

นางสาวอัมพา เกษรักษ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เลขที่ 673/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 ขอบพระคุณมากค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ครับ

นายถุงเงิน ไชยพิพัฒน์ 40/62 ถนนพหลโยธิน ซอย 52 แยก 44 คลองถนน สายไหม กทม 10220

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ให้คุณปู่ค่ะ รินทร์ลภัส ไชยพิพัฒน์ RSM (Thailand) Limited 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

ขอรับ dvd พุทธศาสดาด้วยคนค่ะ

ขอรับ dvd พุทธศาสดาด้วยคนค่ะ สนใจมากๆค่ะ เลขที่ 3/2 ม.8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มอบน จ.สมุทรสาคร 74110 ค่ะ

ลืมให้ชื่อค่ะ

ชื่อ หทัยชนก บัวงาม ค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" ครับ

เขมรัฐ มาการ์ 1056/110 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 ขออนุโมทนาบุญ ด้วยครับ

ขอรับแผ่นซีดี

ฤทัยรัตน์. อินทรโยธา ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย 42120

ขอรับDVDพุทธประวัติ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ สุดปราณี งามวิไลรัตน์ 335/8 ถนน นนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ทางบริษัทจะจัดส่งให้

ทางบริษัทจะจัดส่งให้ พระวีระ,คุณสมฤดี,คุณนันทวดี,คุณชิลาวรรณ,คุณเล็ก ,คุณสุดปราณี ในวันที่ 20 /8/2015 นะคะ

ขอบคุณ

cd ที่ส่งให้ นันทวดี แับ คุณเล็ก ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอขอบคุณ และ อนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ

ขอรับแผ่น DVD หนึ่งชุดค่ะ

คุณ ชิลาวรรณ อินทกูล 20/1-2 หมู่ 2 ต คลองนา อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 24000 ขอบคุณมากคะ

ขอรับCDการ์ตูนพุทธประวัติ 1 ชุดค่ะ

หลานชายอายุ7ปี สนใจเรื่องพุทธประวัติเป็นอย่างมาก รบเร้าให้หาแผ่นซีดีมาให้ดูค่ะ ผู้รับ : สมฤดี บัวรื่น ที่อยู่ : 102 ม.3 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

ขอรับ 1 ชุดครับ

คุณเล็ก ร้านเพชรบุรีการแว่น 1087/5 ปากซอยเพชบุรี 27 ถ.เพชรบุรี ต. มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ขอบคุณครับ

รบกวนขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" ค่ะ

ส่งไปที่ นันทวดี ไทยวงษ์ 202/206 มบ. ชัยพฤกษ์ ซ. 4/4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ. บางบัวทอง นนทบุรี 11110 ขอบคุณค่ะ

ขอรับ DVDพุทธศาสดา - การ์ตูนพุทธประวัติ

ส่งที่ พระวีระ ชาตวิริโย วัดป่าสันติธรรม หมู่ 1 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ. นครสวรรคฺ 60150 ขออนุโมทนา สาธุ

ขอรับ DVD พุทธประวัติ

รบกวนขอรับ ชุด ส่งที่เชื่อมกมล ชมภูนิช 61/67 หมู่5 ม.เจษฎา9 ถ.สุสวาส ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ขอบคุณมากค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธศาสดา ค่ะ

นาง สมจีนตนา พจต์ฉิมพลี บ้านเลขที่ 65 บ้านน้อย ม. 2 ต.งิ้ว อ. ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 จะเอาไว้เปิดให้หลานๆดูกัน ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธศาสดา

นาง สำราญใจ จันทราภรณ์ 245 ม. 8 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ขอบคุณมากค่ะ

ขอรับ ดีวีดี การ์ตูนพุทธศาสดา

นาย กฤษโสภณ ตันเวชศิลป์ บ้านเลขที่ 227 ถนน.คู้บอน แขวง.บางชัน เขต.คลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510 ขอขอบคุณมากนะครับ ลูกผม ชอบมากเลยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

รบกวนขอ DVD พุทธศสดา คะ

คุณพัชรา ปีน้อย 5/121 ม.6 หมู่บ้านไอลีพพาร์ค ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ขอตัวอย่างแผ่นซีดี

รบกวนขอตัวอย่างแผ่นซีดี ครับ อยากทำแจก พร้อมราคาด้วยนะครับ ธง ทับสมบัติ 573/109 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ขอบคุณครับ

ขอซีดี พุทธศาสดา ค่ะ

สิญิชญาภาส์  ศิริสังวรณ์ 141/4 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนส่งมาที่ ผู้ส่ง

รบกวนส่งมาที่ ผู้ส่ง นายกิสสาณัฎฐ์ วังกะพันธุ์ 224/4 ม.1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 Tel.096-6350056