แจกเป็นธรรมทาน: การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

COPYCDDVD แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ฟรี เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการขอรับแผ่น:
- เราบริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจขอรับแผ่น กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมลล์ cddhamma@hotmail.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น, เพื่อเป็นการกระจายให้มากที่สุดจึงขอจำกัดจำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุด)
* การจัดส่งเราจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ต้องมีผู้เซ็นต์รับของตอนบุรุษไปรษณีย์ไปส่ง

การแจ้งการจัดส่งเราจะแจ้งทาง Fanpage แจกดีวีดี "พุทธศาสดา" ใน Facebook (ท่านใดใช้ Facebook ช่วยไปกด LIKE หน่อยครับ)

การ์ตูนพุทธประวัติ พุทธศาสดา

การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เรื่องราวจะแบ่งเป็นตอนๆ สามารถดูได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูสนุกมาก เหมือนดูการ์ตูนพร้อมซึมซับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปในตัว

ตัวอย่างแผ่นภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ที่เราทำแจก โดยใน 1 ชุดประกอบด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 1

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 2

สำหรับท่านอยากแจกแผ่น DVD พุทธศาสดา เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสวันเกิด หรือจะแจกเป็นของที่ระลึกงานศพ สามารถติดต่อ COPYCDDVD ให้ผลิตแผ่นให้ท่านได้ โดยแผ่น DVD พุทธศาสดา 1 ชุดมี 2 แผ่น ความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง

หากท่านต้องการสั่งผลิตแบบที่ทาง COPYCDDVD ทำแจก สามารถใส่ชื่อของท่านได้ในปกหน้าและหลัง ตามที่ท่านต้องการ โดย 1 ชุดประกอบไปด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น, กล่อง DVD สีดำ พร้อมปกพิมพ์สีสันสวยงาม

หรือท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถสั่งผลิตแผ่น DVD พุทธศาสดาแบบแผ่นเดียวได้ แต่ภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าแบบ 2 แผ่น

หมายเหตุ: ปกออกแบบโดยคุณ issuemako ซึ่งก็ทำแผ่น DVD พุทธศาสดา ถวายวัดเพื่อแจกเป็นธรรมทานเช่นกัน

สำหรับผู้ใจบุญที่สนใจแจกแผ่นเป็นธรรมทานเชิญอ่านเพิ่มเติมที่ blog ของคุณ issuemako ตามลิงค์ด้านล่าง
- ชวนเพื่อน ๆ ร่วมทำบุญ “แจก DVD พุทธศาสดา – การ์ตูนพุทธประวัติ”
- ดีใจกับผลงานเป็นจริง “แจกแผ่น พุทธศาสดา”

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา พุทธศักราช 2546 - 2554

ใน ปีพ.ศ. 2546 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เหล่าข้าราชบริพารและคณะผู้ตามเสด็จ ได้ดำริที่จะจัดสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระอันเป็น มงคลดังกล่าว จีงได้ขอพระราชทานพระวโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลความประสงค์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ได้พระราชทานพระอนุญาตให้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติในรูปแบบ ภาพ Animation ด้วยทรงคำนึงถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน โดยห้ามจำหน่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย และทรงเน้นย้ำให้ตรวจทานบทภาพยนตร์ให้ถูกต้องตามหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป และโปรดให้ทำซ้ำเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วถึง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ได้ร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการจัดทำบทภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้รับความอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติในราย ละเอียดของเนื้อหาทุกขั้นตอน โดยมีประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ป.ธ.๙) ได้ประทานแนวทางว่าให้ภาพยนตร์พุทธประวัตินี้แสดงถึงเรื่องราวของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ผนวช ตรัสรู้ เผยแผ่พระธรรม จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยการลำดับเรื่องราวหลักฐานที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตลอดจนคัมภีร์ทางพุทธศาสนาชั้นหลังๆ มาเป็นเค้าโครงเรื่อง ทั้งนี้ภายใตการกำกับดูแลของสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) พระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน ป.๑-๒) และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน และได้ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องจากกรมการศาสนาว่า มีสาระตามหนังสือปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามหนังสือที่ วธ 0303/1801 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 ตลอดจนด้วยความกรุณา จากพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน - หลวงตามหาบัว) ประธานกิตติมศักดิ์ ได้มอบนามอันเป็นมงคลแก่ภาพยนตร์นี้ว่า "พุทธศาสดา"

วัตถุประสงค์ของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

- เพื่อร่วมเถิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 - เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์ พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" นี้ขึ้น - เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน - เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ

ลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

ภาพยนตร์ชุดนี้มีลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อเพื่อการศึกษา และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์และเชิงธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น การเผยแพร่จะออกมาในสื่อที่เป็นสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจ

* ข้อมูลด้านบนนำมาจากเว็บไซต์ http://buddha-thushaveiheard.com

 

เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนต์
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.)
เว็บไซต์:
http://buddha-thushaveiheard.com
*สามารถทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ (ห้ามจำหน่าย)

แจกเป็นธรรมทานโดย COPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด

Comments

ขอรับแผ่นดีวีดี พุทธศาสดาค่ะ

ส่งมาที่ อกนิษฐ์ ขจิตวิวัฒน์ 102-104 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

ขอรับซีดี การ์ตูนพุทธศาสดาค่ะ

สุทธาอร ศิริรักษ์ 2/38 ซ.โชคอำนวย2 บางบอน3 บางบอน กรุงเทพ 10150 อนุโมทนาสาธุค่ะ

ขอรับ DVD พุทธศาสดา ครับ

ส่งมาที่ คุณธนกฤต จั่นทิม 18 หมู่ 2 สายออกบัตรธนาคาร ถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 ขออนุโมทนาสาธุในบุญแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับ

ขอรับDVDค่ะ

นางสาวสุชัญญา พระวิเศษ ที่อยู่ 53/693 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ขอบคุณค่ะ

ขอรับDVDค่ะ

นางสาวสุชัญญา พระวิเศษ ที่อยู่ 53/693 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ขอบคุณค่ะ

ขอรับDVDครับ

ดุลนาท พึ่งอัมฤทธิ์ 393 ซอยพหลโยธิน69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ10220

ขอรับ DVD

ประเสริฐ จารุฤทัยกานต์ เลขที่ 229/3 หมู่4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ขอรับDVDครับ

นายธิติทัศน์ เมธีวีรวงศ์ 29/10 เคหะคลองจั่นที่29 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั้่น กทม.10240

ขอรับ DVD การ์ตูน แอนนิเมชั่นพุทธประวัติ 1 ชุดด้วยค่ะ

ชื่อน.ส.ธันย์ชนก กังวาฬไกรไพศาล, บ้านเลขที่ 7/2 ถ. สุขเกษม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ขอบพระคุณมากคะ

ขอรับอนิเมชั่นพุทธประวิติครับ

พหล เสรีวัฒนารัตน์ 175,177 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ขอบคุณครับ

สมเกียรติ โกศลสมบัติ 39/59

สมเกียรติ โกศลสมบัติ 39/59 หมู่บ้านมหาดไทย 1 ซ.11 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170, ขอบคุณครับ

ขอรับCD ค่ะ

สนใจขอซีดีประวัติพระพุทธเจ้านะค่ะ..รบกวนจัดส่งที่ มลฤดี ดุษฎีวิจัย เลขที่2544/168 คอนโดเซ็นทริคซีนสุขุมวิท64 ถนน.สุขุมวิท เขตบางนา กมท 10230. ขอบพระคุณค่ะ

สนใจแอนนิเมชั่นพุทธประวัติครั

สนใจแอนนิเมชั่นพุทธประวัติครับ ที่อยู่ 55/41 ซ.ภิรมย์ชล ถ.เนตรดี อ.เมืองชล จ.ชลบุรี 20130 คุณ เดโช อินทรรัสมี 062_2928997

ขอรับดีวีดี ค่ะ

พรธิภา โชคชัยอาชา 161/172 ถนน จรัญสนิทวงศ็ ซอย จรัญฯ 27 แยก 4 บางขุนศรี บางกอกน้อย กทม 10700 ขอบคุณค่ะ

ขอรับ DVD ค่ะ

สุวรรณี อ่วมขยัน 68 ม.4 ซ.สุขาภิบาล5 ซอย5 แยก22 ถนนรามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ 10220

ขอรับแผ่นดีวีดี

ณัฐิยา เศรษฐอาจ 1564/1 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10260

ขอรับ CD ครับ

นาย อรรถสิทธิ์ วงศ์รังรอง บ้านเลขที่ 61 หมู่1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ขอรับ CD ครับ

นาย อรรถสิทธิ์ วงศ์รังรอง บ้านเลขที่61 หมู่1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ขอบคุณครับ

ขอรับ CD คะ

น.ส. อัชชาวดี กิ่งแก้ว 124/1196 ซ.เรวดี 16 ถ.ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ชื่อ สุวรดา มหาวิจิตร 64/1

ชื่อ สุวรดา มหาวิจิตร 64/1 หมู่ 19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ขอรับdvd พุทธประวัติ

ที่อยู่ ครองขวัญ แจ้งตามธรรม 90/426 ซ. วงศ์สว่าง19ถ. วงศ์สว่าง แขวง/ เขตบางซื่อ กทม10800 ขอบคุณมากๆค่ะ

ขอรับดีวีดี

อสิตา วงศ์ไพรกรณ์ 797/79 ซ.ประชาสงเคราะห์ 2 ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กทม. 10400 ขอบคุณมากนะคะ

แก้ไขบ้านเลขที่

อสิตา วงศ์ไพรกรณ์ 797/70 ซ.ประชาสงเคราะห์ 2 ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กทม. 10400

ขอรับ DVD "พุทธศาสดา" 1 ชุด

พุทธมนต์ เสนาพรหม บจก.เปรมดิ์ปรีชา 53/39 ซ.อินทนิล 1 มบ.กฤษดานคร ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ขอบพระคุณมากครับ

สนใจรับ DVD พุทธประวัติ

นภสร สุทธิกาศนีย์ 3322/157 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ขอรับ 1 ชุด

นัชชา ผลพอตน 39/158 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม 10160 ขอบคุณมากๆค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

คุณครูสุมนา แพงเจิญ โรงเรียนบ้านตั้งใจ หมู่ที่ 1 ตำบล ตั้งใจ อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000

ขอรับ DVD

ปิยนุช วงศ์สวัสดิ์ ร้านเจียมพานิช 95 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

1 ชุดค่ะ

คุณครูรัศมี อ่วมน้อย โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดึง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120

ขอรับ DVD "พุทธศาสดา" เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานต่อไป

ดลยา คณานับ 45/4 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กทม 10300

สนใจรับ DVD 1 ชุด

อธิคม โล่อธิกุล 847 หมู่4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12B ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

นางสาวลักษณ์นภา จริตกล้า 58 ม.2 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ขอบคุณมากค่ะ

1 ชุดค่ะ

สุนิตดา ศรีสุวรรณ1/2ถ.ราชอุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

อยากได้ให้เด็ก ๆ ฟัง

วิรัญจ์ญา อัฑฒ์พริษฐ์ 9/1 หมู่ 16 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สนใจรับ 1 ชุด

สุทัศน์ แจ่มจำรัส 28/48 ถ.คลองน้ำหู ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

1 ชุด ขอบคุณค่ะ

สุนทรี อนุจารี (กระต่าย) บริษัททามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 1858/120 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถ.บางนา-ตราด, แขวงบางนา, เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

1 ชุด

นุกูล ชราศรี โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ....34110

1 ชุดค่ะ

กัลยา พันธ์กลาง 1/72 หมู่ 3 บ้านทรัพย์บางใหญ่ ซ.กันตนา ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี 11140

1 ชุดค่ะ

เกสรา มูลสุวรรณ 88 บ้านวารีภิรมย์ ตึก O ห้อง O-21 ถนนวัดศรีวารีย์น้อย ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ขอรับ DVD การ์ตูนอนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

ประยูร แกล้วกล้า 108 ม9 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 80160

รบกวนขอรับ DVD อนิเมชั่นพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" ให้คุณแม่คะ ^/\^

ธัญรดี แจ่มจิตต์ 439/19 หมู่2 หมุ่บ้านวิเศษสุขนคร 16 ถนน ประชาอุทิศ 90 ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

1 ชุด

ปัณณวรรธ ศิริศักดิ์ 111/92 ลัดดารมย์วัชรพล สุขาภิบาล5 คลองถนน. สายไหม. กรุงเทพ. 10220

1 ชุด

สมศักดิ์ มีศิริ 117/247 ซ.สายไหม 64 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.10220 สาธุๆๆ ครับ

1 ชุด

ด.ช ภีษมะ บุญสมพรชัย 153 ซ. สามัคคี 28 แยก 4 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ขอรับสักชุด

คุณสาฆริน อมรสว่างจิต 428/28 ถ.พิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต 10300

ขอรับ DVD

กันต์กวี จิตกวี 59 ซ.ลาดพร้าว124 พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ขอ DVDพระพุทธเจ้าค่ะ 1 ชุด

คุณภรณี วัฒนสกลพันธุ์ 33/72 อาคารชุดบ้านนนทรี ถนนจันทน์ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม 10120 ขอให้เจริญในธรรมนะคะ _/\_ สาธุ

1 ชุด

คุณวิลาวรรณ สังขเสนากุล 9/159 หมู่ 2 อาคารวิลเชอร์ ถ.ศรีนครินทร์ ซ.ศรีนครินทร์ 56 แขวงหนองบอน เขตประเวศน์ กทม 10250 ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญค่ะ

1 ชุด ขอบคุณค่ะ

คุณดวงสมร ผึ้งน้อย 170 ม.4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ขอรับ DVD

ณัฐิดา แก้วเย็นฉ่ำ 54 หมู่ 4 ซ.วัดสนามนอก อ.บางกรวย ต.วัดชลอ จ.นนทบุรี 11130