แจกเป็นธรรมทาน: การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

COPYCDDVD แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ฟรี เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการขอรับแผ่น:
- เราบริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจขอรับแผ่น กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมลล์ cddhamma@hotmail.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น, เพื่อเป็นการกระจายให้มากที่สุดจึงขอจำกัดจำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุด)
* การจัดส่งเราจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ต้องมีผู้เซ็นต์รับของตอนบุรุษไปรษณีย์ไปส่ง

การแจ้งการจัดส่งเราจะแจ้งทาง Fanpage แจกดีวีดี "พุทธศาสดา" ใน Facebook (ท่านใดใช้ Facebook ช่วยไปกด LIKE หน่อยครับ)

การ์ตูนพุทธประวัติ พุทธศาสดา

การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เรื่องราวจะแบ่งเป็นตอนๆ สามารถดูได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูสนุกมาก เหมือนดูการ์ตูนพร้อมซึมซับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปในตัว

ตัวอย่างแผ่นภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ที่เราทำแจก โดยใน 1 ชุดประกอบด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 1

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 2

สำหรับท่านอยากแจกแผ่น DVD พุทธศาสดา เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสวันเกิด หรือจะแจกเป็นของที่ระลึกงานศพ สามารถติดต่อ COPYCDDVD ให้ผลิตแผ่นให้ท่านได้ โดยแผ่น DVD พุทธศาสดา 1 ชุดมี 2 แผ่น ความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง

หากท่านต้องการสั่งผลิตแบบที่ทาง COPYCDDVD ทำแจก สามารถใส่ชื่อของท่านได้ในปกหน้าและหลัง ตามที่ท่านต้องการ โดย 1 ชุดประกอบไปด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น, กล่อง DVD สีดำ พร้อมปกพิมพ์สีสันสวยงาม

หรือท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถสั่งผลิตแผ่น DVD พุทธศาสดาแบบแผ่นเดียวได้ แต่ภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าแบบ 2 แผ่น

หมายเหตุ: ปกออกแบบโดยคุณ issuemako ซึ่งก็ทำแผ่น DVD พุทธศาสดา ถวายวัดเพื่อแจกเป็นธรรมทานเช่นกัน

สำหรับผู้ใจบุญที่สนใจแจกแผ่นเป็นธรรมทานเชิญอ่านเพิ่มเติมที่ blog ของคุณ issuemako ตามลิงค์ด้านล่าง
- ชวนเพื่อน ๆ ร่วมทำบุญ “แจก DVD พุทธศาสดา – การ์ตูนพุทธประวัติ”
- ดีใจกับผลงานเป็นจริง “แจกแผ่น พุทธศาสดา”

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา พุทธศักราช 2546 - 2554

ใน ปีพ.ศ. 2546 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เหล่าข้าราชบริพารและคณะผู้ตามเสด็จ ได้ดำริที่จะจัดสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระอันเป็น มงคลดังกล่าว จีงได้ขอพระราชทานพระวโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลความประสงค์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ได้พระราชทานพระอนุญาตให้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติในรูปแบบ ภาพ Animation ด้วยทรงคำนึงถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน โดยห้ามจำหน่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย และทรงเน้นย้ำให้ตรวจทานบทภาพยนตร์ให้ถูกต้องตามหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป และโปรดให้ทำซ้ำเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วถึง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ได้ร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการจัดทำบทภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้รับความอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติในราย ละเอียดของเนื้อหาทุกขั้นตอน โดยมีประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ป.ธ.๙) ได้ประทานแนวทางว่าให้ภาพยนตร์พุทธประวัตินี้แสดงถึงเรื่องราวของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ผนวช ตรัสรู้ เผยแผ่พระธรรม จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยการลำดับเรื่องราวหลักฐานที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตลอดจนคัมภีร์ทางพุทธศาสนาชั้นหลังๆ มาเป็นเค้าโครงเรื่อง ทั้งนี้ภายใตการกำกับดูแลของสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) พระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน ป.๑-๒) และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน และได้ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องจากกรมการศาสนาว่า มีสาระตามหนังสือปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามหนังสือที่ วธ 0303/1801 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 ตลอดจนด้วยความกรุณา จากพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน - หลวงตามหาบัว) ประธานกิตติมศักดิ์ ได้มอบนามอันเป็นมงคลแก่ภาพยนตร์นี้ว่า "พุทธศาสดา"

วัตถุประสงค์ของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

- เพื่อร่วมเถิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 - เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์ พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" นี้ขึ้น - เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน - เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ

ลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

ภาพยนตร์ชุดนี้มีลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อเพื่อการศึกษา และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์และเชิงธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น การเผยแพร่จะออกมาในสื่อที่เป็นสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจ

* ข้อมูลด้านบนนำมาจากเว็บไซต์ http://buddha-thushaveiheard.com

 

เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนต์
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.)
เว็บไซต์:
http://buddha-thushaveiheard.com
*สามารถทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ (ห้ามจำหน่าย)

แจกเป็นธรรมทานโดย COPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด

Comments

cddhamma@hotmail.com

นางสาวเพ็ญประภา สมพันธุ์ 11/23(295) แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม 10160 ขอขอบคุณค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ค่ะ

นางสาวอัมพา เกษรักษ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เลขที่ 673/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 ขอบพระคุณมากค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ครับ

นายถุงเงิน ไชยพิพัฒน์ 40/62 ถนนพหลโยธิน ซอย 52 แยก 44 คลองถนน สายไหม กทม 10220

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ให้คุณปู่ค่ะ รินทร์ลภัส ไชยพิพัฒน์ RSM (Thailand) Limited 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

ขอรับ dvd พุทธศาสดาด้วยคนค่ะ

ขอรับ dvd พุทธศาสดาด้วยคนค่ะ สนใจมากๆค่ะ เลขที่ 3/2 ม.8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มอบน จ.สมุทรสาคร 74110 ค่ะ

ลืมให้ชื่อค่ะ

ชื่อ หทัยชนก บัวงาม ค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" ครับ

เขมรัฐ มาการ์ 1056/110 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 ขออนุโมทนาบุญ ด้วยครับ

ขอรับแผ่นซีดี

ฤทัยรัตน์. อินทรโยธา ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย 42120

ขอรับDVDพุทธประวัติ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ สุดปราณี งามวิไลรัตน์ 335/8 ถนน นนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ทางบริษัทจะจัดส่งให้

ทางบริษัทจะจัดส่งให้ พระวีระ,คุณสมฤดี,คุณนันทวดี,คุณชิลาวรรณ,คุณเล็ก ,คุณสุดปราณี ในวันที่ 20 /8/2015 นะคะ

ขอรับแผ่น DVD หนึ่งชุดค่ะ

คุณ ชิลาวรรณ อินทกูล 20/1-2 หมู่ 2 ต คลองนา อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 24000 ขอบคุณมากคะ

ขอรับCDการ์ตูนพุทธประวัติ 1 ชุดค่ะ

หลานชายอายุ7ปี สนใจเรื่องพุทธประวัติเป็นอย่างมาก รบเร้าให้หาแผ่นซีดีมาให้ดูค่ะ ผู้รับ : สมฤดี บัวรื่น ที่อยู่ : 102 ม.3 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

ขอรับ 1 ชุดครับ

คุณเล็ก ร้านเพชรบุรีการแว่น 1087/5 ปากซอยเพชบุรี 27 ถ.เพชรบุรี ต. มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ขอบคุณครับ

รบกวนขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" ค่ะ

ส่งไปที่ นันทวดี ไทยวงษ์ 202/206 มบ. ชัยพฤกษ์ ซ. 4/4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ. บางบัวทอง นนทบุรี 11110 ขอบคุณค่ะ

ขอรับ DVDพุทธศาสดา - การ์ตูนพุทธประวัติ

ส่งที่ พระวีระ ชาตวิริโย วัดป่าสันติธรรม หมู่ 1 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ. นครสวรรคฺ 60150 ขออนุโมทนา สาธุ

ขอรับ DVD พุทธประวัติ

รบกวนขอรับ ชุด ส่งที่เชื่อมกมล ชมภูนิช 61/67 หมู่5 ม.เจษฎา9 ถ.สุสวาส ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ขอบคุณมากค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธศาสดา ค่ะ

นาง สมจีนตนา พจต์ฉิมพลี บ้านเลขที่ 65 บ้านน้อย ม. 2 ต.งิ้ว อ. ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 จะเอาไว้เปิดให้หลานๆดูกัน ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธศาสดา

นาง สำราญใจ จันทราภรณ์ 245 ม. 8 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ขอบคุณมากค่ะ

ขอรับ ดีวีดี การ์ตูนพุทธศาสดา

นาย กฤษโสภณ ตันเวชศิลป์ บ้านเลขที่ 227 ถนน.คู้บอน แขวง.บางชัน เขต.คลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510 ขอขอบคุณมากนะครับ ลูกผม ชอบมากเลยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

รบกวนขอ DVD พุทธศสดา คะ

คุณพัชรา ปีน้อย 5/121 ม.6 หมู่บ้านไอลีพพาร์ค ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ขอตัวอย่างแผ่นซีดี

รบกวนขอตัวอย่างแผ่นซีดี ครับ อยากทำแจก พร้อมราคาด้วยนะครับ ธง ทับสมบัติ 573/109 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ขอบคุณครับ

ขอซีดี พุทธศาสดา ค่ะ

สิญิชญาภาส์  ศิริสังวรณ์ 141/4 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนส่งมาที่ ผู้ส่ง

รบกวนส่งมาที่ ผู้ส่ง นายกิสสาณัฎฐ์ วังกะพันธุ์ 224/4 ม.1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 Tel.096-6350056

ทางบริษัทจะจัดส่งให้

ทางบริษัทจะจัดส่งให้ คุณวรรษมน,คุณวินัย,คุณเขมณัฏฐ์,คุณอรุโณทัย,และคุณกิสสาณัฎฐ์ ในวันที่ 29/6/2558 นะคะ

ขอธรรมทาน

หนูดาวน์โหลดดูนานมาก หนูขอรับสักชุดค่ะ นางสาวอรุโณทัย มุงคุณ 43/132 ต้นสักอพาร์ทเม้น ซ.49/1ถ.พหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม 10210

ขอรับดีวีดี พุทธศาสดา

ขอความกรุณา 1ชุดส่งที่ เขมณัฏฐ์ ธีระกรเศรษฐ์ 49/8โพลีคอม โกลบอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่5 ตำบลทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี20230 ขอบพระคุณมาณที่นี้ค่ะ

ขอรับ DVD

กระผมชื่อ วินัย อนันตวรางกูล ที่อยู่ 98 หมู่ 7 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ขอรับ DVD 1 ชุด ไว้ให้เด็กเล็กที่บ้านดูครับ เด็กๆ สนใจมาก ครับ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา"

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" คุณ วรรษมน วัฒนา 112/1127 แฟลตการเคหะบางนา กม4 แฟลต6 ชั้น2 ซอย บางนา-ตราด46 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา กทม 10260 ขอบคุณค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา"

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" เชาวฤทธิ์ ทาพารักษ์ 321 หมู่ 9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 ขอบคุณครับ...

ส่งให้คุณเชาวฤทธิ์ ,คุณธวัช และ คุณดุลนาท ในวันที่ 10/6/2558 นะค

ส่งให้คุณเชาวฤทธิ์ ,คุณธวัช และ คุณดุลนาท ในวันที่ 10/6/2558 นะคะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา"

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" นายธวัช ธรรมลิขิตชัย ร้านแหนมเนืองทูเฮือง 300 ซอยศรีด่าน 8 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ขอรับการ์ตูนพุทธประวัติพุทธศาสดา1ชุดครับ

จัดส่งที่ ดุลนาท พึ่งอัมฤทธิ์ 393 ซอยพหลโยธิน69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ขอขอบพระคุณมากๆครับ

รบกวนขอรับ DVD การณ์ตูนพุทธประวัติ เพื่อเป็นสื่อการสอน

จัดส่งที่ พระณัฐวุฒิ ปิยธมฺโม สำนักสงฆ์ดอยวิมุติธรรม 41 หมู่ 15 หมู่บ้านแม่สะปึ๋งใต้ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 วัดอยู่บนดอย สื่อการสอนขาดแคลน ขอขอบคุณ ในการอนุเคราะห์ อนุโมทนา สาธุ พระณัฐวุฒิ ปิยธมฺโม fafafafaxyz@gmail.com

ได้รับเรียบร้อยแล้ว

ได้รับเรียบร้อยแล้ว อนุโมทนา สาธุ

ได้รับเรียบร้อยแล้ว

ได้รับเรียบร้อยแล้ว อนุโมทนา สาธุ

คุณสุวิมล,คุณสิริพร,คุณ

คุณสุวิมล,คุณสิริพร,คุณ หัตถศิลป์ และ พระณัฐวุฒิ ปิยธมฺโม

ทางบริษัทจะจัดส่งตามรายชื่อด้

ทางบริษัทจะจัดส่งตามรายชื่อด้านบนภายในอาทิตย์หน้านะคะ

ขอรับแผ่นแจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง"พุทธศาสดา"เพื่อศึกษาศาสนา

ที่อยู่ผู้รับ คุณ หัตถศิลป์ มงคลคลี บ้านเลขที่ 337 หมู่ที่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รหัสไปรศณีย์ 56110 โทร.090-4677004 097-9707311

อยากได้ไว้ให้พนักงาน และ น้อง ๆที่บ้านได้ดูค่ะ

รบกวนขอรับ DVD การณ์ตูนพุทธประวัติค่ะ จัดส่งที่ สิริพร ยิ้มแฉ่ง บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) 3 หมู่ 7 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ขอขอบคุณ ในการอนุเคราะห์ ขอแสดงความนับถือ สิริพร

ขอรับ DVD 1ชุดครับ

ขอรับDVD ประวัติพระพุทธเจ้า1ชุดครับ ที่อยู่ นายชัยวัฒน์ ขุนพิลึก 3/2821 (ชั้น5) พหลโยธิน 50 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

ทางบ.จะ จัดส่งให้

ทางบ.จะ จัดส่งให้ คุณสราวุธ,พ.จ.อ.ราชนา ,คุณธิติมา,คุณจิตภินันท์ ,คุณหัสวิภัทธ์ และคุณชัยวัฒน์ ในวันที่ 21/4/2558 นะคะ

ขอรับDVD1ชุดครับขอบคุณครับ

หัสวิภัทธ์ รวีธนะติกุล 38/40 ซ.วัดเวฬุวนาราม18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม 10210

ช่วยจัดส่ง

ช่วยจัดส่ง แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" คุณจิตภินันท์ ธีระภักดีพันธ์ 204 พระราม2 ซอย 25 บางมด จอมทอง กทม 10150 ขอบคุณค่ะ

ขอรับ dvd 2 ชุดค่ะ

กรุณาจัดส่งที่ นางธิติมา ว่องวิวรรธน์ 266/3 ถ. จรัญสนิทวงศ์ ศิริราช บางกอกน้อย กทม. 10700 ขอบคุณมากค่ะ

ขอรับ DVD 1 ชุด ครับ

พ.จ.อ.ราชนา นิลพรมมา กองการพัสดุทางทหารต่างประเทศ กรมพลาธิการทหารเรือ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ขอรับ DVD พระพุทธศาสดา 2 ชุดครับ

ขอรับ DVD พระพุทธศาสดา 2 ชุดครับ 1ชุด ไว้ ดูที่บ้าน อีก 1 ชุด จะถวายให้กับ วัดเขาไม้หน้า วนาราม ไว้เปิดให้ญาติโยม ดู เวลามาทำบุญ ครับส่งมาที่ สราวุธ ขันอาษา บ.ไอเบล(ประเทศไทย)จำกัด ตู้ ปณ. 25 ปณฝ. แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20231 ครับ ขอบพระคุณมากครับ

ขอ dvd พุทธศาสดาค่ะ

รบกวนขอ dvd การ์ตูน พุทธศาสดาค่ะปริญ เพชรกรรพุม43/240. I house Laguna gardenซ. ศูนย์วิจัย ถ. พระราม 9. แขวงบางกะปิห้วยขวาง กทม.  10310. โทร 084. 658 8555ขอบพระคุณมากค่ะ

จะจัดส่งให้คุณปริญ,คุณสวัด,

จะจัดส่งให้คุณปริญ,คุณสวัด, คุณรัชดา ภายในวันที่ 2 เม.ย.นะคะ

ขอชุดdvd การ์ตูนพุทธประวัติ. 1 ชุด

รบกวนส่งที่ คุณสวัด วาระคำ เลขที่ 5/1 หมู่4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 โทร 099 180 5252 ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ขอรับ CD ธรรมมะค่ะ

กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ Thank & Best Regards ​รัชดา ระย้าทอง (นก)​ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชดารุ่งเรืองทรานสปอร์ต 085-248-1273 , 087-7191976 , 087-413-1171 สำนักงาน 142/45 หมู่ที่ 4 ถนนร่มเกล้า-มีนบุรี ซ.ร่มเกล้า 21 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร / แฟกซ์ 02-737-9599