แจกเป็นธรรมทาน: การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

COPYCDDVD แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ฟรี เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการขอรับแผ่น:
- เราบริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจขอรับแผ่น กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมลล์ cddhamma@hotmail.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น, เพื่อเป็นการกระจายให้มากที่สุดจึงขอจำกัดจำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุด)
* การจัดส่งเราจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ต้องมีผู้เซ็นต์รับของตอนบุรุษไปรษณีย์ไปส่ง

การแจ้งการจัดส่งเราจะแจ้งทาง Fanpage แจกดีวีดี "พุทธศาสดา" ใน Facebook (ท่านใดใช้ Facebook ช่วยไปกด LIKE หน่อยครับ)

การ์ตูนพุทธประวัติ พุทธศาสดา

การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เรื่องราวจะแบ่งเป็นตอนๆ สามารถดูได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูสนุกมาก เหมือนดูการ์ตูนพร้อมซึมซับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปในตัว

ตัวอย่างแผ่นภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ที่เราทำแจก โดยใน 1 ชุดประกอบด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 1

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 2

สำหรับท่านอยากแจกแผ่น DVD พุทธศาสดา เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสวันเกิด หรือจะแจกเป็นของที่ระลึกงานศพ สามารถติดต่อ COPYCDDVD ให้ผลิตแผ่นให้ท่านได้ โดยแผ่น DVD พุทธศาสดา 1 ชุดมี 2 แผ่น ความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง

หากท่านต้องการสั่งผลิตแบบที่ทาง COPYCDDVD ทำแจก สามารถใส่ชื่อของท่านได้ในปกหน้าและหลัง ตามที่ท่านต้องการ โดย 1 ชุดประกอบไปด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น, กล่อง DVD สีดำ พร้อมปกพิมพ์สีสันสวยงาม

หรือท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถสั่งผลิตแผ่น DVD พุทธศาสดาแบบแผ่นเดียวได้ แต่ภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าแบบ 2 แผ่น

หมายเหตุ: ปกออกแบบโดยคุณ issuemako ซึ่งก็ทำแผ่น DVD พุทธศาสดา ถวายวัดเพื่อแจกเป็นธรรมทานเช่นกัน

สำหรับผู้ใจบุญที่สนใจแจกแผ่นเป็นธรรมทานเชิญอ่านเพิ่มเติมที่ blog ของคุณ issuemako ตามลิงค์ด้านล่าง
- ชวนเพื่อน ๆ ร่วมทำบุญ “แจก DVD พุทธศาสดา – การ์ตูนพุทธประวัติ”
- ดีใจกับผลงานเป็นจริง “แจกแผ่น พุทธศาสดา”

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา พุทธศักราช 2546 - 2554

ใน ปีพ.ศ. 2546 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เหล่าข้าราชบริพารและคณะผู้ตามเสด็จ ได้ดำริที่จะจัดสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระอันเป็น มงคลดังกล่าว จีงได้ขอพระราชทานพระวโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลความประสงค์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ได้พระราชทานพระอนุญาตให้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติในรูปแบบ ภาพ Animation ด้วยทรงคำนึงถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน โดยห้ามจำหน่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย และทรงเน้นย้ำให้ตรวจทานบทภาพยนตร์ให้ถูกต้องตามหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป และโปรดให้ทำซ้ำเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วถึง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ได้ร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการจัดทำบทภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้รับความอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติในราย ละเอียดของเนื้อหาทุกขั้นตอน โดยมีประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ป.ธ.๙) ได้ประทานแนวทางว่าให้ภาพยนตร์พุทธประวัตินี้แสดงถึงเรื่องราวของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ผนวช ตรัสรู้ เผยแผ่พระธรรม จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยการลำดับเรื่องราวหลักฐานที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตลอดจนคัมภีร์ทางพุทธศาสนาชั้นหลังๆ มาเป็นเค้าโครงเรื่อง ทั้งนี้ภายใตการกำกับดูแลของสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) พระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน ป.๑-๒) และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน และได้ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องจากกรมการศาสนาว่า มีสาระตามหนังสือปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามหนังสือที่ วธ 0303/1801 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 ตลอดจนด้วยความกรุณา จากพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน - หลวงตามหาบัว) ประธานกิตติมศักดิ์ ได้มอบนามอันเป็นมงคลแก่ภาพยนตร์นี้ว่า "พุทธศาสดา"

วัตถุประสงค์ของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

- เพื่อร่วมเถิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 - เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์ พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" นี้ขึ้น - เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน - เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ

ลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

ภาพยนตร์ชุดนี้มีลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อเพื่อการศึกษา และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์และเชิงธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น การเผยแพร่จะออกมาในสื่อที่เป็นสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจ

* ข้อมูลด้านบนนำมาจากเว็บไซต์ http://buddha-thushaveiheard.com

 

เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนต์
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.)
เว็บไซต์:
http://buddha-thushaveiheard.com
*สามารถทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ (ห้ามจำหน่าย)

แจกเป็นธรรมทานโดย COPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด

Comments

ขอรับ DVDการ์ตูนพุทธประวัติ

ผมขอรับ DVD 1ชุดครับ นายสามารถ เกินพา 17/17 ม.3 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอCDพุทธศาสนา 1 ชุดครับ

นายวิเชษฐ สมญาติ ที่อยู่ 133 ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ทางบริษัทจะจัดส่งให้

ทางบริษัทจะจัดส่งให้ คุณนรา,คุณครูปราณี,คุณดาริณี,คุณเตชิต,คุณประจวบ,คุณรุ่งชัย,คุณอัจฉรา,คุณศศิธร,คุณณรงค์,และคุณวิเชษฐในวันที่ 28/7/2557 นะคะ ขออภัยในความล่าช้าด้วยค่ะ

ขอรับแผ่นภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"จำนวน ๑ ชุด

กรุณาส่งที่ นายณรงค์ ทับทิมไสย์ ๑๑ หมู่ที่๑๓ บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ ๔๖๐๐๐

ขอรับ1ชุดค่ะ

ศศิธร เงินมีศรี 229 หมู่1ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด45160

ขอรับซีดี ค่ะ

น.ส.อัจฉรา แซ่โอ้ว 75 ซ.สามเสน1 ถ.สามเสน พระนคร บางลำภู กทม.10200 ขอบคุณมากๆค่ะ

ขอรับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า1ชุดครับ

รุ่งชัย 1/2 หมู6 ต.วัดยม อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุทธยา 13160

ขอรับ ซีดี ประวัตพระพุทธเจ้า 1ชุดด้วยครับ

จัดส่ง นายประจวบ หาดเจียง 24ม.6ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ขอดีวีดี พุทธศาสดา ด้วยครับ ๑ ชุด

ส่งไปที่ ด.ช.เตชิต สุตาสุข 120 ซ.สบายใจ ถ.สุทธสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ขอรับ CD พุทธประวัติ 1 ชุดค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ส่ง ดาริณี ที่อยู่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 20/2 ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ขอรับ DVD พุทธศาสดา

ขอรับ CD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" 1 ชุดค่ะ จะนำไปให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดูค่ะ ส่งที่ (คุณครูปราณี ทิมเม่น) โรงเรียนจันทรวิชา 134 ซ.วัดตะพาน เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ขอบคุณมากๆนะคะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ขอรับแจก DVD 1ชุดค่ะ

ขอรับแจก DVD 1ชุดค่ะ ส่งที่ นาย นรา โพธิลักษณ์ 347/1 หมู่9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 ขอบพระคุณมากๆค่ะ **เคยคอมเมนท์ขอไปครั้งนึง บริษัทคอมเมนท์ต่อว่าจัดส่งให้แล้วช่วงเดือนเมษาค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเลย ไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาที่ไปรษณีย์รึป่าว ยังรอตลอดเลยค่ะ อยากได้มากจริงๆ รบกวนจัดส่งให้อีกครั้งนะคะ ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ

เรียนคุณนรา

เรียนคุณนรา เดี๋ยวทางบริษัทจะจัดส่งให้อีกครั้งนะคะ แล้วจะแจ้งวันจัดส่งอีกครั้งค่ะ

ขอรับ CD 1 ชุดค่ะ

นางโสภิณ ศิริคำน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 224 ถนนพหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ทางบริษัทจะจัดส่งให้

ทางบริษัทจะจัดส่งให้ คุณแม่นิด,คุณณัฐกร,คุณอภิสิทธิ์,คุณศิรภรณ์,คุณอภิศักดิ์,คุณอำนวย,คุณสบงกช,คุณนฤดม,คุณโสภิณ และคุณอภิศักดิ์ ในวันที่ 30/6/2557 นะคะ

ขอรับ CD 1 ชุดค่ะ

นางโสภิณ ศิริคำน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี 224 ถนนพหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 ### ขอบคุณค่ะ ###

ขอรับ DVD 1 ชุดค่ะ

คุณสบงกช กล้าหาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 ขอขอบพระคุณค่ะ บุญกุศลนำพาให้มีแต่ความสุข ความเจริญค่ะ

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสนา"

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสนา" กรุณาส่งมาที่ ศิรภรณ์ เทียนสุวรรณ 5/6 สามเสน 19 แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ขอขอบพระคุณมากๆ ค่ะ ขอให้ท่านและครอบครัวเจริญทางโลกและทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

ขอรับDVDพุทธศาสดา ครับ

กรุณาส่ง... นาย นฤดม สารีพันธ์ 3/16 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 ***ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ**

กรุณาส่ง คุณอภิสิทธิ์

กรุณาส่ง คุณอภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ 6/18 หมู่ 1 ซ.ธิดา ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 อนุโมทนาสาธุครับ

กรุณาส่ง คุณวิมล ธิถา

กรุณาส่ง คุณวิมล ธิถา บ้านเลขที่235/179 หมู่7 หมู่บ้านมั่นคง ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

กรุณาส่ง คุณ ณัฐกร ชำนาญพล

กรุณาส่ง คุณ ณัฐกร ชำนาญพล บ้านบุญบารมีคอนโด ชั้น4 ห้อง 169/168 หมู่ 5 ซอยยั่วซ่า ตำบล ท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ขอรับซีดี 1 ชุดครับ จากคุณอำนวย

กรุณาส่ง คุณอำนวยครับ ที่อยู่ 32/29หมู่1ถ.กาญจนาภิเษก แขวง บางระมาด เขต ตลิ่งชัน กทม.10170 ขอบคุณครับ คุณอำนวย

ขอรับซีดี 1 ชุดค่ะ จากแม่นิดค่ะ

กรุณาส่ง แม่นิด ที่อยู่ 201/1 ซ.จรัญ 69 แยก 22 บางพลัด กทม.10700 ขอบคุณมากค่ะ แม่นิด

ได้รับของเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

สุนีย์คะ ขอขอบคุณCOPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด เป็นอย่างมากค่ะ

ทางบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งค่

ทางบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ คุณสุนีย์

ขอรับ DVD พุทธประวัติ ครับ

นายสัตยา ประทา 53/173 หมู่ 9 ซ.หนองเป็ดหาย ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ทางบริษัทจะจัดส่งให้คุณโม

ทางบริษัทจะจัดส่งให้คุณโม ,คุณวาสนา ,คุณมาวิน,คุณไทยสยาม,คุณสุนีย์,คุณศิริวรรณ,และคุณสัตยา ในวันที่ 13/6/2557 นะคะ

ขอรับ dvd การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

ไทยสยาม ปุริโส 59 ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ขอรับ DVD ประวัติพระพุทธเจ้า

นายมาวิน วุฒิสาร โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 หมายเหตุ อยากได้เอาไว้ให้นักเรียนดุประกอบการสอนครับ

ขอบคุณครับ

ผม ( นายคณิน ไตรภพ ) ได้รับ DVD แล้วครับ ( 5 มิถุนายน 2557 )

ขอรับ DVD พระพุทธศาสดา

กรุณาส่ง คุณศิริวรรณ พันธุ์เจริญ บมจ.ทีโอที 89/2 หมู่ 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210

ขอรับ DVD พระพุทธศาสดา

กรุณาส่ง คุณศิริวรรณ พันธุ์เจริญ บมจ.ทีโอที 89/2 หมู่ 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210

ขอรับ DVD พระพุทธศาสดา

กรุณาส่ง คุณศิริวรรณ พันธุ์เจริญ บมจ.ทีโอที 89/2 หมู่ 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210

ขอรับ DVD พระพุทธศาสดา

กรุณาส่ง คุณศิริวรรณ พันธุ์เจริญ บมจ.ทีโอที 89/2 หมู่ 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210

ขอรับ DVD พระพุทธศาสดา

ส่ง วาสนา บจ.ชิฟอิมเม็กซ์ 140 อาคารวันแปซิฟิค ชั้น18 ห้อง 1803 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ได้รับซีดีแล้วค่ะ

กราบขอบพระคุณมากค่ะ ได้รับซีดีวันนี้ค่ะ

ได้รับซีดีแล้วค่ะ

กราบขอบพระคุณมากค่ะ ได้รับซีดีวันนี้ค่ะ

ขอรับแผ่นDVDพระพุทธศาสดา

กรูณาส่ง นางสุนีย์ วิญญูนันทกุุล 35/761 ซ.ประชาอุทิศ 91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 ขอบคุณมากค่ะ

ขอรับ DVD หนึ่งชุดค่ะ เพื่อประกอบการศึกษาของลูกค่ะ

ส่งคุณ โม บริษัท แพน - เอเชีย เคเบิ้ล จำกัด 33/3 หมู่ 10 ต คลองข่อย อ ปากเกร็ด จ นนทบุรี 11120

ขอรับ dvd พุทธศาสดา 1 ชุดครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ กรุณาส่ง สุรชัย วงษ์สาขา 17 ซ.จันทน์ 33 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120

ทางบริษัทจะจัดส่งให้

ทางบริษัทจะจัดส่งให้ คุณเจษฎา,คุณ วีระยุทธ,คุณตะเคียน,คุณคณิน,คุณพิเชษฐ์,คุณศศิรัฐ,คุณสาวิตรี,และคุณสุรชัย ในวันจันทร์ที่ 2 มิ.ย. 2557 นะคะ ขออภัยในความบ่าช้าด้วยค่ะ

ได้รับ dvd แล้วครับ

ได้รับ dvd แล้วครับ ขอบคุณมากครับ อนุโมทนากับทีมงานด้วยครับ ให้ปัญญากับผู้อื่น เพื่อให้พระพุทธศาสนาประดิษฐานมั่นคง วีระยุทธ

ขอรับ CD 1 ชุด ค่ะ

ส่ง คุณศศิรัฐ กิมะพันธุ์ 61/14 มบ.ภัสสร 14 ซอย.1 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ขอ DVD

ขอเป็น DVD ค่ะ

ขอ DVD

ขอเป็น DVD ค่ะ

ขอ DVD

ขอเป็น DVD ค่ะ

ได้รับดีวีดีแล้ว

ดิฉันได้รับดีวีดีแล้ว ขอบพระคุณมากค่ะ

ขอรับ DVD พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" 1ชุด

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ ชื่อที่อยู่ผู้รับ นายพิเชษฐ์ เชาว์ไว บ้านเลขที่ 23/22 หมู่ 7 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120