แจกเป็นธรรมทาน: การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

COPYCDDVD แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ฟรี เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการขอรับแผ่น:
- เราบริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจขอรับแผ่น กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมลล์ cddhamma@hotmail.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น, เพื่อเป็นการกระจายให้มากที่สุดจึงขอจำกัดจำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุด)
* การจัดส่งเราจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ต้องมีผู้เซ็นต์รับของตอนบุรุษไปรษณีย์ไปส่ง

การแจ้งการจัดส่งเราจะแจ้งทาง Fanpage แจกดีวีดี "พุทธศาสดา" ใน Facebook (ท่านใดใช้ Facebook ช่วยไปกด LIKE หน่อยครับ)

การ์ตูนพุทธประวัติ พุทธศาสดา

การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เรื่องราวจะแบ่งเป็นตอนๆ สามารถดูได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูสนุกมาก เหมือนดูการ์ตูนพร้อมซึมซับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปในตัว

ตัวอย่างแผ่นภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ที่เราทำแจก โดยใน 1 ชุดประกอบด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 1

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 2

สำหรับท่านอยากแจกแผ่น DVD พุทธศาสดา เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสวันเกิด หรือจะแจกเป็นของที่ระลึกงานศพ สามารถติดต่อ COPYCDDVD ให้ผลิตแผ่นให้ท่านได้ โดยแผ่น DVD พุทธศาสดา 1 ชุดมี 2 แผ่น ความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง

หากท่านต้องการสั่งผลิตแบบที่ทาง COPYCDDVD ทำแจก สามารถใส่ชื่อของท่านได้ในปกหน้าและหลัง ตามที่ท่านต้องการ โดย 1 ชุดประกอบไปด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น, กล่อง DVD สีดำ พร้อมปกพิมพ์สีสันสวยงาม

หรือท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถสั่งผลิตแผ่น DVD พุทธศาสดาแบบแผ่นเดียวได้ แต่ภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าแบบ 2 แผ่น

หมายเหตุ: ปกออกแบบโดยคุณ issuemako ซึ่งก็ทำแผ่น DVD พุทธศาสดา ถวายวัดเพื่อแจกเป็นธรรมทานเช่นกัน

สำหรับผู้ใจบุญที่สนใจแจกแผ่นเป็นธรรมทานเชิญอ่านเพิ่มเติมที่ blog ของคุณ issuemako ตามลิงค์ด้านล่าง
- ชวนเพื่อน ๆ ร่วมทำบุญ “แจก DVD พุทธศาสดา – การ์ตูนพุทธประวัติ”
- ดีใจกับผลงานเป็นจริง “แจกแผ่น พุทธศาสดา”

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา พุทธศักราช 2546 - 2554

ใน ปีพ.ศ. 2546 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เหล่าข้าราชบริพารและคณะผู้ตามเสด็จ ได้ดำริที่จะจัดสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระอันเป็น มงคลดังกล่าว จีงได้ขอพระราชทานพระวโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลความประสงค์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ได้พระราชทานพระอนุญาตให้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติในรูปแบบ ภาพ Animation ด้วยทรงคำนึงถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน โดยห้ามจำหน่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย และทรงเน้นย้ำให้ตรวจทานบทภาพยนตร์ให้ถูกต้องตามหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป และโปรดให้ทำซ้ำเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วถึง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ได้ร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการจัดทำบทภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้รับความอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติในราย ละเอียดของเนื้อหาทุกขั้นตอน โดยมีประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ป.ธ.๙) ได้ประทานแนวทางว่าให้ภาพยนตร์พุทธประวัตินี้แสดงถึงเรื่องราวของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ผนวช ตรัสรู้ เผยแผ่พระธรรม จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยการลำดับเรื่องราวหลักฐานที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตลอดจนคัมภีร์ทางพุทธศาสนาชั้นหลังๆ มาเป็นเค้าโครงเรื่อง ทั้งนี้ภายใตการกำกับดูแลของสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) พระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน ป.๑-๒) และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน และได้ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องจากกรมการศาสนาว่า มีสาระตามหนังสือปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามหนังสือที่ วธ 0303/1801 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 ตลอดจนด้วยความกรุณา จากพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน - หลวงตามหาบัว) ประธานกิตติมศักดิ์ ได้มอบนามอันเป็นมงคลแก่ภาพยนตร์นี้ว่า "พุทธศาสดา"

วัตถุประสงค์ของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

- เพื่อร่วมเถิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 - เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์ พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" นี้ขึ้น - เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน - เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ

ลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

ภาพยนตร์ชุดนี้มีลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อเพื่อการศึกษา และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์และเชิงธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น การเผยแพร่จะออกมาในสื่อที่เป็นสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจ

* ข้อมูลด้านบนนำมาจากเว็บไซต์ http://buddha-thushaveiheard.com

 

เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนต์
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.)
เว็บไซต์:
http://buddha-thushaveiheard.com
*สามารถทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ (ห้ามจำหน่าย)

แจกเป็นธรรมทานโดย COPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด

Comments

ขอรับแผ่นVD การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา"

ขอรับการ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เพื่อไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาในกิจกรรมคาบชุมนุมของโรงเรียน ต้องอนุโมทนาบุญด้วย วลัยลักษณ์ ไพโรจน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ขอรับแผ่นดีวีดีค่ะ

ดิฉันมีความประสงค์จะขอรับแผ่นดีวีดีการ์ตูนพุทธประวัติ กรุณาจัดส่งให้ ลพระนางสาวบงกช บุญเจริญ บ้านเลขที่ 42 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดสำปาง 52000 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ขอรับแผ่น DVD

ขอรับแผ่นครับ นายพิพัฒน์พงศ์ สารนอก 127/22 ม.4 ห้อง2207 ยอภาอพาร์ทเมนท์ ซอยรามอินทรา33 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220. ขอบคุณมากครับ

ขอรับแจก DVD การ์ตูนพระพุธทประวัติค่ะ

นางสาว ผกามาศ ก้อนเพ็ชร์ 36/12 หมู่ 6 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180 ขออนุโมทนาบุญ และขอบคุณค่ะ

ขอรับแจก DVD การ์ตูนพุทธประวัติ ครับ

กรุณาส่งมาที่ คุณบุญนำ เกียรติศรีฟุ้ง 341/6 หมู่ที่ 2 ถนนปานวิถี ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 ขอบพระคุณครับ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ขอรับแจกแผ่นการ์ตูน พุทธศาสดา

กรุณาส่งมาที่ พัชรี โฆษิตวัฒนะกุล เลขที่ 359 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ขอบพระคุณมากค่ะ ขออนุโทนาด้วยนะคะ

ขอรับแจก DVD พุทธประวัติครับ

บุญพบ คุ้มผล โรงเรียนอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

ขอรับดีวีดีค่ะ

ขอรับแจกดีวีดี พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" จำนวน 1 ชุด ค่ะ ชื่อ คุณภูสุดา รัตนพนัง บ้านเลขที่ 5 หมู่บ้านสมพลนิเวศน์ 2 ซอยโชคชัย 4/76 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ขอบคุณค่ะ

ดิฉันได้รับ ดีดวีดีแล้วค่ะ

ดิฉันได้รับ ดีดวีดีแล้วค่ะ เปิดให้ลูกสาวดูทุกวันเลยค่ะ แต่น่าเสียได้บางช่วงหายไปค่ะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เป็นพระคุณแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณมากนะค่ะ ธัญญรัตน์ ค่ะ

ขอแผ่นดีวีดีกำเนิดพระพุทธเจ้า

กรุณาส่งมาที่ : คุณวัศยา มิตรเมี้ยน บ้านเลขที่ 112/11 ซอยร่วมสุข ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ 10510

ได้รับdvdแล้วครับ

ขอบคุณทีมงานอย่างสูงที่กรุณาส่งdvdมาให้และผมได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณจากใจจริงครับ เอ ศรีสวัสดิ์

ขอรับdvdพุทธศาสดา2ชุดค่ะ

กรุณาส่ง คุณ อรอนงค์ ดวงเงิน 9/267 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

ได้รับดีวีดีแล้วครับ

ขอบคุณครับสำหรับดีวีดีที่ส่งให้ ขอบคุณอีกครั้งครับ ประวิทย์

ได้รับดีวีดีแล้วครับ

ขอบคุณครับสำหรับดีวีดีที่ส่งให้ ขอบคุณอีกครั้งครับ ประวิทย์

dvd พระพุทธเจ้า

ขอรับเป็น dvd 1 ชุด (ที่มี 2 แผ่นครับ) จะได้มั๊ยครับ ถ้าได้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นายวรเทพ พรมมาสิทธิ์ 363/12 ม.12 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

ขอรับ DVD พุทธศาสดา

ขอรับDVDพุทธศาสดา1ชุดครับ กรุณาส่ง คุณองอาจ เจริญศิริโสภาคย์ 29/7 หมู่9 ถนนสุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ทางบริษัทจะจัดส่งให้

ทางบริษัทจะจัดส่งให้ คุณธัญญรัตน์,คุณ ประวิทย์,คุณจันทรัสม์,คุณเฉลิมพล,คุณ เอ,คุณถาวร,คุณพรทณี,คุณองอาจ,และคุณศรีธรรมนูญ ในวันที่ 18/3/2557

ขอรับ 3 ชุดค่ะ

พรทณี ธนสารศิลป์ 377 ม.เสรี6 ซ.8 พระรามเก้า 49 สวนหลวง กทม 10250

ขอรับ1ชุดนะคะ อยากให้ลูกได้ดูคะ ขอบคุณคะ

กรุณาส่งไปที่ คุณถาวร ทุมจันทร์ 50/1816 ม.พฤกษา3 หมู่ 5 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต. บางคุรัด อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110 ขอบคุณคะ

ขอรับdvd1ชุดครับ

ขอรับDVDพุทธศาสดา1ชุดครับ กรุณาส่ง คุณ เอ ศรีสวัสดิ์ 71 หมู่ 7 ต. หนองแซง อ. หนองแซง จ. สระบุรี 18170

ขอรับdvd1ชุดครับ

ขอรับDVDพุทธศาสดา1ชุดครับ กรุณาส่ง คุณ เอ ศรีสวัสดิ์ 71 หมู่ 7 ต. หนองแซง อ. หนองแซง จ. สระบุรี 18170

ขอรับDvDพุทธศาสดา 1 ชุดครับ

ขอรับdvd 1 ชุดครับ กรุณาส่งที่ คุณ เอ ศรีสวัสดิ์ 71 หมู่ 7 ต. หนองแซง อ. หนองแซง จ. สระบุรี 18170

ขอรับdvdพระพุทธศาสดา1ชุดครับ

ขอรับการ์ตูนพุทธประวัติพระพุทธศาสดา1ชุดครับ ชื่อนายเฉลิมพล สุทธิบางเศรษฐ์ 39/2ม.6 ต.คชสิทธ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250

ได้รับของเป็นที่เรียบร้อยครับ

ผมจิรวัฒน์ครับ ขอขอบคุณCOPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด เป็นอย่างมากครับ

ได้รับของเป็นที่เรียบร้อยครับ

ขอขอบคุณCOPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด เป็นอย่างมากครับ

นำไปใช้ในบทเรียนพุทธศาสนา

ขอรับ DVD ชื่อ จันทรัสม์ ฉ่ำสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 30/9 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

อยากได้เอาไปให้ลูกดูครับ

กรุณา ส่งไปที่ คุณ ประวิทย์ ทุมจันทร์ 100/109 หมู่ที่3 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ขอบคุณครับ

ขอรับ DVD ด้วยนะค่ะ

พี่ค่ะหนูตามหาเว็บนี้มานานมากแล้วหนูขอรับได้ไหมค่ะ อยากให้ลุกสาวดูค่ะ หนูก็อยากดูด้วยเคยดูทางเว็บร้องไห้ทุกครั้ง หนูอยากได้เก็บไว้ดูทุกครั้งที่ ท้อใจค่ะ นางสาว ธัญญรัตน์ มาลัย 15/3 ม.2 ซ.ธารา 3 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 ขอบคุณมากนะค่ะ

ขอรับ DVD คับ

คุณพิทยา ยศสุนทร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ทางบริษัทจะจัดส่งให้

ทางบริษัทจะจัดส่งให้ คุณพรทณี,คุณจิรวัฒน์,คุณมนตรี,คุณสกลธร,คุณอาทิตยา,คุณวันทนีย์,และคุณพิทยา ในวันที่ 6//3/2557 นะคะ

ขอรับแผ่นDVDพระพุทธศาสดา

กรุณาส่งคุณวันทนีย์ จิตสะอาด 167/98 พีแอนด์พี คอนโดทาวน์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ได้รับของเป็นที่เรียบร้อยคะ

วันทนีย์คะ ขอขอบคุณCOPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด เป็นอย่างมากครับ

ขอรับDVDพุทธประวัติ1ชุดค่ะ อา

ขอรับDVDพุทธประวัติ1ชุดค่ะ อาทิตยา ศรีโนนยางค์ 9/62 อาคารซี2 เมืองทองธานี ต.บางพูดอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โมทนาบุญด้วยครับ

กรุณาส่ง สกลธร กิ่งทอง 67/107 หมู่บ้านพฤกษา 33 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

โมทนาบุญด้วยครับ

กรุณาส่ง สกลธร กิ่งทอง 67/107 หมู่บ้านพฤกษา 33 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ขอรับDvDพระพุทธเจ้า

ขอรับDVDพระพุทธเจ้า ส่งมาที่ นายมนตรี รถมณี 5 หมู่ 7 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี 72120

ขอรับแผ่นDVDพระพุทธศาสดา

กรูณาส่ง นายจิรวัฒน์ วิญญูนันทกุุล 35/761 ซ.ประชาอุทิศ 91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 ขอบคุณมากครับ

ขอรับดีวีดี พระพุทธเจ้าค่ะ

พรทณี ธนสารศิลป์ 377 ม.เสรี6 ซ.8 ถ.พระรามเก้า49 สวนหลวง กทม 10250

ขอรับแผ่นcd

ขอให้ส่งมาตามที่อยู่ยี้ สาธุๆๆพระธรรมิก สิริจันโท วัดธรรมนิมิตต์ กุฎิธารน้ำใจข้างโบถ์วัดธรรมนิมิตต์. เลขที่8 หมู่ 9 ต. บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000.

ทางบริษัทจะจัดส่งของให้คุณณฤด

ทางบริษัทจะจัดส่งของให้คุณณฤดี, คุณปราโมทย์,คุณรัตนา ,คุณสุนวัน, คุณอดิศักดิ์ ,คุณอำพล และ พระธรรมิก ภายในอาทิตย์หน้านะคะ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าเป็นวันที่เท่าไร ขออภัยในความล่าช้าด้วยนะคะ

ทางบริษัทได้จัดส่งของให้ในวัน

ทางบริษัทได้จัดส่งของให้ในวันที่ 28/2/2557 เรียบร้อยแล้วนะคะ

ขอรับ DVD พุทธศาสดา พุทธประวัติ จำนวน 1 ชุด

ขอรับ DVD พุทธศาสนา จำนวน 1 ชุดค่ะ อำพล วิวัฒน์เจริญกุล ที่อยู่ 75 หมู่ 10 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ขอบคุณมากค่ะ

ขอรับดีวีดี 1 ชุดค่่ะ

อยากนำมาให้เด็กๆได้ดู เนื้อหาน่าสนใจ ภาพสวยมากช่วยพิจารณาด้วยนะค่่ะ กรุณาส่งมาที่ น.ส.รัตนา หลั่งโสภา 4/1 หมู่ 2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ขอบพระคุณมากๆค่่ะ

ขอรับแผ่น dvd พุทธศาสดา ครับ

ชื่อ นาย อดิศักดิ์ โพธิสาร ตึกเนเชอรัลวิว 61 ถ. หลังสวน ซ.2 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม. 10330

อนุโมทนาบุญค่่ะ ขอรับดีวีดีการ์ตูนพุทธประวัติ1ชุดค่่ะ

กรุณาส่งมาที่ น.ส.รัตนา หลั่งโสภา 4/1หมู่2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ขอบคุณมากๆค่่ะ

ขอรับ1ชุดค่ะ ถ้ายังมีเหลือ

ขอรับ1ชุดค่ะ ถ้ายังมีเหลือ ที่อยู่จัดส่ง สุนวัน บุญเจริญ 100/2 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 ขอขอบพระคุณมากค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ขอรับ ทานนี้ด้วย ครับ

ขอรับด้วย1 ชุดครับ ปราโมทย์ เวือนประโคน 249 ม.1 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

ขอรับ CD หน่อยคะ

อรวรรณ ปวีณพงษ์พัฒน์ 430/3 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา30000

ทางบริษัทจัดส่งให้คุณค้ำคูณ,ค

ทางบริษัทจัดส่งให้คุณค้ำคูณ,คุณปณิชชา,คุณปราโมทย์,คุณผกามาศ,คุณชวัลลักษณ์,คุณสุกัญญาและ คุณอรวรรณ ในวันที่ 4/2/2557 นะคะ

ขอบคุณค่ะ

ได้รับดีวีดีเรียบร้อยแล้วค่ะ