แจกเป็นธรรมทาน: การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

COPYCDDVD แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ฟรี เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการขอรับแผ่น:
- เราบริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจขอรับแผ่น กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมลล์ cddhamma@hotmail.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น, เพื่อเป็นการกระจายให้มากที่สุดจึงขอจำกัดจำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุด)
* การจัดส่งเราจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ต้องมีผู้เซ็นต์รับของตอนบุรุษไปรษณีย์ไปส่ง

การแจ้งการจัดส่งเราจะแจ้งทาง Fanpage แจกดีวีดี "พุทธศาสดา" ใน Facebook (ท่านใดใช้ Facebook ช่วยไปกด LIKE หน่อยครับ)

การ์ตูนพุทธประวัติ พุทธศาสดา

การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เรื่องราวจะแบ่งเป็นตอนๆ สามารถดูได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูสนุกมาก เหมือนดูการ์ตูนพร้อมซึมซับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปในตัว

ตัวอย่างแผ่นภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ที่เราทำแจก โดยใน 1 ชุดประกอบด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 1

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 2

สำหรับท่านอยากแจกแผ่น DVD พุทธศาสดา เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสวันเกิด หรือจะแจกเป็นของที่ระลึกงานศพ สามารถติดต่อ COPYCDDVD ให้ผลิตแผ่นให้ท่านได้ โดยแผ่น DVD พุทธศาสดา 1 ชุดมี 2 แผ่น ความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง

หากท่านต้องการสั่งผลิตแบบที่ทาง COPYCDDVD ทำแจก สามารถใส่ชื่อของท่านได้ในปกหน้าและหลัง ตามที่ท่านต้องการ โดย 1 ชุดประกอบไปด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น, กล่อง DVD สีดำ พร้อมปกพิมพ์สีสันสวยงาม

หรือท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถสั่งผลิตแผ่น DVD พุทธศาสดาแบบแผ่นเดียวได้ แต่ภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าแบบ 2 แผ่น

หมายเหตุ: ปกออกแบบโดยคุณ issuemako ซึ่งก็ทำแผ่น DVD พุทธศาสดา ถวายวัดเพื่อแจกเป็นธรรมทานเช่นกัน

สำหรับผู้ใจบุญที่สนใจแจกแผ่นเป็นธรรมทานเชิญอ่านเพิ่มเติมที่ blog ของคุณ issuemako ตามลิงค์ด้านล่าง
- ชวนเพื่อน ๆ ร่วมทำบุญ “แจก DVD พุทธศาสดา – การ์ตูนพุทธประวัติ”
- ดีใจกับผลงานเป็นจริง “แจกแผ่น พุทธศาสดา”

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา พุทธศักราช 2546 - 2554

ใน ปีพ.ศ. 2546 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เหล่าข้าราชบริพารและคณะผู้ตามเสด็จ ได้ดำริที่จะจัดสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระอันเป็น มงคลดังกล่าว จีงได้ขอพระราชทานพระวโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลความประสงค์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ได้พระราชทานพระอนุญาตให้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติในรูปแบบ ภาพ Animation ด้วยทรงคำนึงถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน โดยห้ามจำหน่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย และทรงเน้นย้ำให้ตรวจทานบทภาพยนตร์ให้ถูกต้องตามหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป และโปรดให้ทำซ้ำเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วถึง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ได้ร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการจัดทำบทภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้รับความอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติในราย ละเอียดของเนื้อหาทุกขั้นตอน โดยมีประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ป.ธ.๙) ได้ประทานแนวทางว่าให้ภาพยนตร์พุทธประวัตินี้แสดงถึงเรื่องราวของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ผนวช ตรัสรู้ เผยแผ่พระธรรม จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยการลำดับเรื่องราวหลักฐานที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตลอดจนคัมภีร์ทางพุทธศาสนาชั้นหลังๆ มาเป็นเค้าโครงเรื่อง ทั้งนี้ภายใตการกำกับดูแลของสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) พระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน ป.๑-๒) และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน และได้ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องจากกรมการศาสนาว่า มีสาระตามหนังสือปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามหนังสือที่ วธ 0303/1801 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 ตลอดจนด้วยความกรุณา จากพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน - หลวงตามหาบัว) ประธานกิตติมศักดิ์ ได้มอบนามอันเป็นมงคลแก่ภาพยนตร์นี้ว่า "พุทธศาสดา"

วัตถุประสงค์ของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

- เพื่อร่วมเถิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 - เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์ พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" นี้ขึ้น - เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน - เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ

ลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

ภาพยนตร์ชุดนี้มีลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อเพื่อการศึกษา และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์และเชิงธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น การเผยแพร่จะออกมาในสื่อที่เป็นสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจ

* ข้อมูลด้านบนนำมาจากเว็บไซต์ http://buddha-thushaveiheard.com

 

เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนต์
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.)
เว็บไซต์:
http://buddha-thushaveiheard.com
*สามารถทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ (ห้ามจำหน่าย)

แจกเป็นธรรมทานโดย COPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด

Comments

ขอรับ การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" 1 ชุด

ขอรับ การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" 1 ชุด นายเศรษฐ์สิทธ์ อชิรญาณสกุล ตู้ปณ.196 ปณจ.สามเสนใจ เขตพญาไท กทม. 10400 รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ

ขอรับ การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"ด้วยครับ

นาย รุ่งศักดิ์ คเชนทร์ชาติ 335 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ขอรับdvd พุทธประวัติครับ

กรุณาส่ง..คุณวรรณชลัช หงษ์ประพันธ์ 239/8 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ขอรับ dvd พุทธศาสดา 1 ชุด

นางสวิทย์ รัตน์เรืองมณี 164 ซอย 22/6 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ภาษีเจริญ เขตบางแค กทม 10160

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธศาสดา จำนวน 1 ชุด

ผมขอรับดีวีดีการ์ตูนพุทธศาสดา จำนวน 1 ชุด กรุณาส่งที่ นายอภิวัฒน์ นามเสาร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 ขอบคุณครับ

ขอรับ DVD ภาพยนต์แอนนิเมชั่นพุทธประวัติ พุทธศาสดา

นายฐิตพัฒน์ ทรัพย์ใหญ่ 25/272 คอนโดลุมพินีวิลล์ พหล-สุทธิสาร อาคาร A ชั้น 14 ซอยอินทามระ 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ขออนุโมทนาครับ สาธุ สาธุ

ขอรับภาพยนต์การ์ตูน 1 ชุดครับ

ที่อยู่ 26/256 ม.10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ขอรับภาพยนต์การ์ตูน DVD 1 ชุดครับ

ชื่อ รวี เครือตุ้ย ที่อยู่ 26/256 ม.10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้ด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอรับแผ่นดีวีดี

ขอ DVD พระพุทธเจ้า 1 ชุด ค่ะ วราภรณ์ ภู่ดาย 99/9 ม.7 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

ขอรับแผ่นดีวีดี

ขอ DVD พระพุทธเจ้า 1 ชุด ค่ะ วราภรณ์ ภู่ดาย 99/9 ม.7 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด

ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด ค่ะ ชื่อนางสาววราภรณ์ สินธุรัตน์ บ้านชุมแสง บ้านเลขที่113 หมู่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง และ ขออนุโมทนาในบุญกุศลร่วมกับทุกท่านด้วยค่ะ

ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด

ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด กรุณาส่งมาที่ คุณศศิวรรณ เอาติ๋ม บริษัท ไทยเอกฟาร์ม จำกัด 88 หมู่ที่ 4, ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24110 ป.ล. ฟังจากรายการวิทยุ "รัฐสภาของเรา" ของวิทยุรัฐสภา ได้ประชาสัมพันธ์ว่าแจกฟรี ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด ค่ะ

ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด ค่ะ นางสาว{ฐิตาภรณ์ พิกุลขาว บริษัท เอส.ซี.เอส. ทราเวล จำกัด 99/7 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง และ ขออนุโมทนาในบุญกุศลร่วมกับทุกท่านด้วยค่ะ

ยังมีแจกยังขอรับ DVDการ์ตูนพุทธศาสดา ได้อยู่ไหมครับ

ถ้ายังมีผมขอ1ชุด ครับ นายทศพร สุขโข 1/127 ม.1 ซ.พระรามที่2 44 ถ.พระรามที่2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ขออนุโมทนาในทุกบุญกุศลร่วมกับท่านด้วยครับ

ได้รับแล้ว ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ได้รับแล้ว ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ -ณัฐพร-

ได้รับ DVD ที่ส่งให้แล้วนะครับ

ผมได้รับแล้วนะคัฟ รวดเร็วทันใจมากเลยแปปเดียวก้อได้แล้ว ขอบพระคุณทางบริษัทที่มีโครงการดีๆในการเผยแผ่ธรรมะในทางพระพุทธศาสนา ขอบคุณมากๆคัฟ

กนะผมใคร่ขอ*การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา"

กรุณาส่งมา * *นายสนธสรณ์ บุญมา เลขที่ 59 หมู่ 10 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 โทร 085-6822214

ทางบริษัทจะจัดส่งให้

ทางบริษัทจะจัดส่งให้ คุณพิพัฒน์ คงประชา,คุณพีรพงศ์ วิทยะคุณารัตน์,คุณวรวุฒิ ตระกูลพานิช,และคุณสนธสรณ์ บุญมา ในวันที่ 6/10/2014 นะคะ

ขอรับ dvd ภาพยนต์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด

ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด ครับ นายวรวุฒิ ตระกูลพานิช บริษัท เอส.ซี.เอส. ทราเวล จำกัด 99/7 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง และ ขออนุโมทนาในบุญกุศลร่วมกับทุกท่านด้วยครับ

ขอรับ dvd ภาพยนต์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด

ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด ค่ะ นางสาวยุพา เก็กง้วน บริษัท เอส.ซี.เอส. ทราเวล จำกัด 99/7 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง และ ขออนุโมทนาในบุญกุศลร่วมกับทุกท่านด้วยค่ะ

ขอรับ DVD ภาพยนต์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด

ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด ครับ ผมชื่อ พีรพงศ์ วิทยะคุณารัตน์ บ้านเลขที่ 33/21 หมู่บ้าน ลดาวัลย์ ถนน ศรีนครินทร์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง และ ขออนุโมทนาในบุญกุศลร่วมกับทุกท่านด้วยค่รับ

ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด ครับ

ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด ครับ ผมชื่อ สมคิด บุญทวี บ้านสำโรง บ้านเลขที่ 107 หมู่ 9 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32160 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง และ ขออนุโมทนาในบุญกุศลร่วมกับทุกท่านด้วยค่รับ

ทางบริษัทจะจัดส่งให้คุณปวริศา

ทางบริษัทจะจัดส่งให้คุณปวริศา,คุณสมคิด ,คุณเสกสรรค์,คุณสิทธิศักดิ์,คุณกิติภัทร,คุณพรเพชร,คุณณัฐพร,และคุณพหล ในวันที่ 24/9/2557 ค่ะ

*ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด นะค่ะ*

*ขอรับ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธศาสดา 1 ชุด นะค่ะ* ชื่อ และ ที่อยู่ ปวริศา ธนภูวิภาวัส 965 ม.ขุมทองเพชรเกษม แขวง/เขตบางแค กทม. 10160 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และ ขออนุโมทนาในทุกบุญกุศลร่วมกับท่านด้วยค่ะ... สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ_/\_

ขอรับ DVD พุทธศาสดา

ขอรับ DVD พุทธศาสดา 1 ชุด ครับ เพื่อมีโอกาสในการทำสำเนาเผยแพร่ ในพุทธประวัติ ต่อไปครับ ขอบคุณอย่างยิ่งครับ และขออนุโมทนา ผู้จัดทำและผู้ที่อยากเผยแพร่ ทุกๆท่านครับ ชื่อที่อยู่ ผู้รับ DVD พุทธศาสดา 1 ชุด สิทธิศักดิ์ บุญพันธุ์ บ้านเลขที่ 43/11 ม.2 ซ.หม้อน้ำ ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ขอรับ DVD พุทธศาสดา

ขอรับ DVD พุทธศาสดา จะนำมาทำสำเนาแจกให้ญาติธรรมที่ชื่นชอบมีเยอะครับ จะได้รับผลบุญร่วมกัน กรุณาส่งมาที่ คุณเสกสรรค์ สีพา (QMS manager-Tel 0829901356) บริษัท IHI Turbo(Thiailand) Co.,ltd ที่อยู่เลขที่ 700/487 , หมู่ 2 ,นิคมอมตะนคร (เฟส4) ,ตำบลบ้านเก่า ,อำเภอพานทอง ,จังหวัดชลบุรี 20160 ****ขอบขอบพระคุณและ อนุโทนาทุกบัญกุศลร่วมกับท่านและกลัยาณมิตรที่ดู webiste ท่านอยู่ทุ่กท่านนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ*****

ขอรับแจก DVD 1ชุดค่ะ

ขอรับแจก DVD 1ชุดค่ะ นางพรเพชร พิทักษ์วาปี 25 ม.4 บ.ดงตอกแป้น ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150 ค่ะ ***ขอบพระคุณค่ะ***

ขอรับ DVD พุทธศาสดา

ขออนุโมทนาครับ ที่อยู่ 475/218 เทพลีลาคอนโดทาวด์ ซ.รามคำแหง 43/1 เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 ชื่อผู้รับ กิติภัทร

ขอรับdvd พระพุทธศาสดา 1 ชุด ครับ

ขอรับการ์ตูน 1 ชุดครับ ด.ช.พหล ฉิมพลี ที่อยู่ อบต.บางเตย 69 ม.4 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ขอบคุณมากครับ

ขอDVDการตูนพุทธประวัติ1ชุดค่ะ

ณัฐพร ธรรมศาลี 368-372 ถ.สิรินธร บางพลัด กทม.10700 ขอบคุณค่ะ

ขอรับ DVD พุทธศาสดา

ขอรับ DVD พุทธศาสดา จะนำมาทำสำเนาแจกให้ลูกค้าที่ร้านขายยาที่บ้านครับ พยายามโหลดที่เว็บโดยตรงแล้ว ลิงค์ มันเสียครับ สุเทพ มงคลภิญโญพงศ์ 84 หมู่ 3 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210

ทางบริษัทจะจัดส่งให้คุณณัฏ,คุ

ทางบริษัทจะจัดส่งให้คุณณัฏ,คุณจีรพรรณ,คุณสุเทพและคุณวุฒิวัฒน์ ในวันที่ 11/9/2557 นะคะ

ขอรับแผ่นดีวีดีการ์ตูนพุทธประวัติค่ะ

ดิฉันสนใจขอรับแผ่นดีวีดีการ์ตูนพุทธประวัติ ค่ะ จะเอาไปสอนนักเรียนค่ะ ชื่อ นางสาวจีรพรรณ แก้วบุดดี ที่อยู่ 38/1 หมู่ 4 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสนา"

จัดส่งที่ ณัฏ เสกธีระ 120/2 หมู่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 พยายามจะโหลดจาก http://buddha-thushaveiheard.com แต่ไม่สำเร็จ ขอบคุณ

ได้รับแล้วค่า ขอบคุณมาก

ได้รับแล้วค่า ขอบคุณมาก

ขอรับ DVD การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสนา"

พม.อาคม กิตฺติญาโณ (วัดไหล่ดุม) ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

ทางบริษํทจะจัดส่งให้คุณเกณฑ์,

ทางบริษํทจะจัดส่งให้คุณเกณฑ์,คุณเศรษฐา,คุณศุภกิตติ์ ,คุณสมดี,พระณัฐพงษ์ ฐิตสทฺโธ ,คุณ พม.อาคม,คุณสุธาทิพ ,พระ รณฤทธิ์ ,และคุณยศวริศ ในวันที่25/8/2557 นะคะ

ได้รับของแล้วครับ

ได้รับของแล้วครับ ขอบคุณมากครับบ

ขอรับแผ่นซีดีธรรมะ 1 ชุด

ชื่อ สมดี เหล่าพาชี ที่อยู่ 24/103 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ขอรับซีดี 1 ชุดค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะ

สุธาทิพ แขวงสุ่น 18/199 ซ.วัดกู้ หมู่บ้านราชพฤกษ์. ถ.สุขาประชาสรร 2. ต.บางพูด. อ.ปากเกร็ด. จ.นนทบุรี. 11120 ขอบคุณค่ะ

ขอรับ 1 ชุด เพื่อเป็นกุศลบุญนี้ด้วยครับ

ศุภกิตติ์ ชื่นประเสริฐวงศ์ 26/22 ซอยรามคำแหง 30/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ. กทม. 10240 ขอบคุณมากครับ

แจ้งที่อยู่อละชื่อ เพื่อขอรับซีดีพุทธศาสดาจำนวน1ชุดครับ

2087/35  ม.7 ซ.ซื่อสัตย์ เพิ่มสินคอนโดตึก2 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ชื่อ คุณยศวริศ บุญเกิด อนุโมทนาสาธุครับ ขอบคุณมากครับ ปล.ส่งทางเมล์แล้วไม่ไปเลยแจ้งทางนี้ครับ

ได้รับแล้ววันนี้ขอบคุนมากคับ

ได้รับแล้ววันนี้ขอบคุนมากคับ โมทนาบุญนะคับ โมทนาสาธุคับ

ขอรับด้วยชุดนึงครับ ขอบคุณครับ

เศรษฐา 79/286 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400

ขอรับ DVD 1 ชุด

ขอรับ DVD 1 ชุด เรื่องการ์ตูนพระประวัติ พระ รณฤทธิ์ ชนาสโภ วัด บ้านหนอง ตำบล ตลุก อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150 ขออนุโมทนา สาธุ

ขอรับ dvd พุทธศาสดา ครับ

ส่งมาที่ คุณเกณฑ์ นาสนิท 63/73 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอให้มีความสุข ความเจริญ เถิด สาธุ...

สาธุกับการจัดทำครั้งนี้ด้วยครับ

อยากได้การ์ตูนพระพุทธศาสดา1ชุดครับชื่อ ร้านอ้วนเลือดหมูใบยา ท่าอิฐ 88/9 ม.3ซ.ท่าอิฐ ต.ไทรม้าอ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 tel0875139613 ขออนุโมทนาผลบุญในการจัดทำครั้งนี้ด้วยครับ เคยดูช่องtpbsแล้วดีมากเลยครับ

ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครัล

ได้รับแล้วครับวันนี้

ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครัล

ได้รับแล้วครับวันนี้

ทางบริษัทจะจัดส่งให้ทาง

ทางบริษัทจะจัดส่งให้ทาง พระณัฐพงษ์,คุณศศิวัลย์ ,คุณสามารถ ,คุณสมเกียรติ ,ร้านอ้วนเลือดหมูใบยา,และคุณวุฒิวัฒน์ ภายในวันที่ 13/8/2557 ค่ะ ขออภัยในความล่าช้าด้วยค่ะ