แจกเป็นธรรมทาน: การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"

COPYCDDVD แจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" ฟรี เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการขอรับแผ่น:
- เราบริการส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจขอรับแผ่น กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมลล์ cddhamma@hotmail.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น, เพื่อเป็นการกระจายให้มากที่สุดจึงขอจำกัดจำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุด)
* การจัดส่งเราจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ต้องมีผู้เซ็นต์รับของตอนบุรุษไปรษณีย์ไปส่ง

การแจ้งการจัดส่งเราจะแจ้งทาง Fanpage แจกดีวีดี "พุทธศาสดา" ใน Facebook (ท่านใดใช้ Facebook ช่วยไปกด LIKE หน่อยครับ)

การ์ตูนพุทธประวัติ พุทธศาสดา

การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถูกจัดทำเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เรื่องราวจะแบ่งเป็นตอนๆ สามารถดูได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะดูสนุกมาก เหมือนดูการ์ตูนพร้อมซึมซับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปในตัว

ตัวอย่างแผ่นภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ที่เราทำแจก โดยใน 1 ชุดประกอบด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 1

ตัวอย่าง DVD พุทธศาสดา 2

สำหรับท่านอยากแจกแผ่น DVD พุทธศาสดา เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสวันเกิด หรือจะแจกเป็นของที่ระลึกงานศพ สามารถติดต่อ COPYCDDVD ให้ผลิตแผ่นให้ท่านได้ โดยแผ่น DVD พุทธศาสดา 1 ชุดมี 2 แผ่น ความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง

หากท่านต้องการสั่งผลิตแบบที่ทาง COPYCDDVD ทำแจก สามารถใส่ชื่อของท่านได้ในปกหน้าและหลัง ตามที่ท่านต้องการ โดย 1 ชุดประกอบไปด้วยแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น, กล่อง DVD สีดำ พร้อมปกพิมพ์สีสันสวยงาม

หรือท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถสั่งผลิตแผ่น DVD พุทธศาสดาแบบแผ่นเดียวได้ แต่ภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าแบบ 2 แผ่น

หมายเหตุ: ปกออกแบบโดยคุณ issuemako ซึ่งก็ทำแผ่น DVD พุทธศาสดา ถวายวัดเพื่อแจกเป็นธรรมทานเช่นกัน

สำหรับผู้ใจบุญที่สนใจแจกแผ่นเป็นธรรมทานเชิญอ่านเพิ่มเติมที่ blog ของคุณ issuemako ตามลิงค์ด้านล่าง
- ชวนเพื่อน ๆ ร่วมทำบุญ “แจก DVD พุทธศาสดา – การ์ตูนพุทธประวัติ”
- ดีใจกับผลงานเป็นจริง “แจกแผ่น พุทธศาสดา”

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา พุทธศักราช 2546 - 2554

ใน ปีพ.ศ. 2546 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เหล่าข้าราชบริพารและคณะผู้ตามเสด็จ ได้ดำริที่จะจัดสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระอันเป็น มงคลดังกล่าว จีงได้ขอพระราชทานพระวโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลความประสงค์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ได้พระราชทานพระอนุญาตให้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติในรูปแบบ ภาพ Animation ด้วยทรงคำนึงถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน โดยห้ามจำหน่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย และทรงเน้นย้ำให้ตรวจทานบทภาพยนตร์ให้ถูกต้องตามหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป และโปรดให้ทำซ้ำเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วถึง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" ได้ร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการจัดทำบทภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้รับความอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติในราย ละเอียดของเนื้อหาทุกขั้นตอน โดยมีประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ป.ธ.๙) ได้ประทานแนวทางว่าให้ภาพยนตร์พุทธประวัตินี้แสดงถึงเรื่องราวของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ผนวช ตรัสรู้ เผยแผ่พระธรรม จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยการลำดับเรื่องราวหลักฐานที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตลอดจนคัมภีร์ทางพุทธศาสนาชั้นหลังๆ มาเป็นเค้าโครงเรื่อง ทั้งนี้ภายใตการกำกับดูแลของสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) พระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน ป.๑-๒) และพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน และได้ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องจากกรมการศาสนาว่า มีสาระตามหนังสือปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามหนังสือที่ วธ 0303/1801 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 ตลอดจนด้วยความกรุณา จากพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน - หลวงตามหาบัว) ประธานกิตติมศักดิ์ ได้มอบนามอันเป็นมงคลแก่ภาพยนตร์นี้ว่า "พุทธศาสดา"

วัตถุประสงค์ของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

- เพื่อร่วมเถิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 - เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์ พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" นี้ขึ้น - เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ แก่เยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่าน - เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ

ลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ "พุทธศาสดา"

ภาพยนตร์ชุดนี้มีลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อเพื่อการศึกษา และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์และเชิงธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น การเผยแพร่จะออกมาในสื่อที่เป็นสาธารณะ และไม่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจ

* ข้อมูลด้านบนนำมาจากเว็บไซต์ http://buddha-thushaveiheard.com

 

เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนต์
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Braveheart Entertainment Co.,Ltd.)
เว็บไซต์:
http://buddha-thushaveiheard.com
*สามารถทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ (ห้ามจำหน่าย)

แจกเป็นธรรมทานโดย COPYCDDVD, คุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน และพนักงานบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด

Comments

ขอ DVD พุทธศาสดาคะ

นางสาวหอมหวล นิ่มพงษ์พันธ์ 13-15/1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

ทางบริษัทจะจัดส่งให้คุณวรัญญา

ทางบริษัทจะจัดส่งให้คุณวรัญญา คุณทิชา และคุณหอมหวล ในวันที่ 29/1/2015 นะคะ

ขอรับ DVD พุทธศาสดาค่ะ

วรัญญา 5/1189 หมู่บ้านประชาชื่น ซอย 13 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ขอ DVD พุทธศาสดาครับ

เมืองมนต์ ถาวรศิริัภัทร 89 ม.9 บ้านศาลาแดง ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

จะจัดส่งให้ส่งคุณเมืองมนต์,คุ

จะจัดส่งให้ส่งคุณเมืองมนต์,คุณปวีณา,และคุณปนัดดา ในวันที่ 23/1/2015 นะคะ

ขอแผ่น DVD พุทธศาสนา 1 ชุด คะ

นางสาวปวีณา สุรางค์กุล 259/1 ม.14 ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ขอบคุณคะ

ขอแผ่น DVD พุทธศาสดา

ส่งชื่อที่อยู่ไปที่อีเมล์ cddhamma@hotmail.com ถูกต้องไหมครับ ????

รบกวนส่งมาที่

รบกวนส่งมาที่ panita@copycddvd.com หรือ sales@copycddvd.com ก็ได้ค่ะ อีเมมล์ข้างต้นไม่ได้ใช้แล้วค่ะ ขออภัยด้วยนะคะ

ได้รับแล้ว

รังสิ สิทธิสาร จังหวัดระนอง ได้รับแผ่นดีวีดีแล้วครับ เร็วมากๆ

ขอรับแผ่นดีวีดี การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" ค่ะ

รบกวนส่งมาให้ที่ น้อง มนต์เสรีนุสรณ์ 52/13 Beverly Tower ซ. 11 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

จัดส่งให้คุณภคิณี,คุณจิตรา,คุ

จัดส่งให้คุณภคิณี,คุณจิตรา,คุณคุณวิทยา,อาจารย์วัชรพงษ์,คุณรังสิ,คุณมนต์ ในวันที่ 9/1/2558 นะคะ

ขอรับดีวีดีพุทธศาสดา

กรุณาส่ง คุณกานต์พิชา จันทเทโว ที่อยู่ บริษัทกันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน) เลขที่ 67 ม.11 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ขอรับ ดีวีดี 1 ชุด

นายรังสิ สิทธิสาร เลขที่ 15/4 สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทร 0867586121

ขอรับดีวีดี 1 ชุดครับผม

อาจารย์วัชรพงษ์ ชุมดวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุครับ

ขอรับแจก dvd 1 ขุด

ขอรับแจก dvd 1 ขุด การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา" ขอบคุณมากๆครับ จัดส่ง วิทยา บุญก่อเกื้อ 176 ม.7 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ขอ DVD พุทธศาสดา1 ชุด ค่ะ

ขอ DVD พุทธศาสดา1 ชุด กรุณาส่งมาที่. นาง จิตรา. เสติละ 108/1 ม.3 ต.ห้วยยาบ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน 51180 ขอบคุณค่ะ

ขอ DVD พุทธศาสดา1 ชุด ค่ะ

ขอ DVD พุทธศาสดา1 ชุด กรุณาส่งมาที่. นาง จิตรา. เสติละ 108/1 ม.3 ต.ห้วยยาบ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน 51180 ขอบคุณค่ะ

ขอรับแจก DVD พุทธศาสดา 1 ชุดค่ะ

ขอรับแจก DVD พุทธศาสดา 1 ชุดค่ะ กรุณาส่งมาที่ Pakinee Wongcharus 319 West 39th Ave. San Mateo, CA 94403 USA ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

เราจัดส่งให้ภายในประเทศอ่ะค่ะ

เราจัดส่งให้ภายในประเทศอ่ะค่ะ คุณ pakinee มีที่อยู่คนรู้จักในไทยหรือเปล่าจะจัดส่งให้ แล้วให้เค้าจัดการส่งให้คุณ pakinee ที่ usa อีกครั้งอ่ะค่ะ

ที่อยู่ กทม.

ภคิณี วงศ์จรัส 85 ซอยลาดพร้าววังหิน 60 แขวง/เขต ลาดพร้าววังหิน กรุงเทพฯ 10230 กรุณาส่งไปที่บ้านพี่สาวนะคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

เดี๋ยวทางบริษัทจะจัดส่งอีกครั

เดี๋ยวทางบริษัทจะจัดส่งอีกครั้งภายในอาทิตย์แรกของเดือนมค.หลังจากปิดในช่วงปีใหม่นะคะ

ขอรบกวนครับ ฒ ขอรับ DVD

ขอรบกวนครับ ฒ ขอรับ DVD พุทธศาสดา 1 ชุด ครับ ชื่อ : นายปฏิพล สุขจินดามณี ที่อยู่ : 386 ถ.เพชรเกษม 92/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 ขอขอบพระคุณอย่างสูง และอนุโมทนากุศลผลบุญด้วยครับ , สาธุ สาธุ สาธุ

คุณพชรพล,คุณเอมอร,คุณอารีย์วร

คุณพชรพล,คุณเอมอร,คุณอารีย์วรรณ,คุณลภัสลดา,คุณวัฒนา,คุณสุรีวรรณ,คุณรัชดา,คุณบังอร,คุณพรทิพย์,คุณนันทิภรณ์,คุณศรัญญา,คุณจิราภรณ์ ,คุณพีระยุทธ์,และคุณปฏิพลจัดส่งให้ในวันที่ 26/12/2557 เรียบร้อยแล้วนะคะ

ขอรับแจกแจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา"

ขอรับแจกแจกการ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา" จิราภรณ์ วันสุขประเสริฐ บ้านเลขที่ 90 ถ.สิรินธร ซอย 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

แจ้งยังไม่ได้รับดีวีดีครับ

ทางบริษัทได้แจ้งว่าได้ส่งดีวีดีให้ตั้งแต่ 17/11/2557 แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้รับครับ รบกวนช่วยตรวจสอบการส่งด้วยครับ ขอรับดีวีดี "พระพุทธศาสดา" 1 ชุด ครับ พีระยุทธ์ ดิสระพงษ์ 378 ซอยหลังศาลแพ่ง-อาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ขออนุโมทนาในอานิสงค์แห่งธรรมทานด้วยครับ ขอขอบพระคุณ พีระยุทธ์ ดิสระพงษ์

เดี๋ยวจัดส่งให้ใหม่ค่ะ

เดี๋ยวจัดส่งให้ใหม่ค่ะ

ทางบริษัทจัดส่งให้คุณพีระยุทธ

ทางบริษัทจัดส่งให้คุณพีระยุทธ์อีกครั้งแล้วในวันที่ 26/12/2014 นะคะ

ขอดีวีดีพุทธศาสดา 1 ชุดค่ะ

กรุณาส่งมาที่ ศรัญญา ศรีวัฒนาจินดา บริษัท บลอสซั่ม อินสไปรด์ เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ^_^

ขอดีวีดีพุทธศาสดา

ขอดีวีดีพุทธศาสดา 1ชุดค่ะ กรุณาส่งที่ บมจ.กันยงอีเลคทริก เลขที่ 67 ม.11 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณืย์10540

จัดส่งให้ภายในอาทิตย์นี้ค่ะ

จัดส่งให้ภายในอาทิตย์นี้ค่ะ

ขอดีวีดีพุทธศาสดา

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุด กรุณาส่งมาที่ ด.ญ. นันทิภรณ์ พลมัน เลขที่ 95 หมู่ 3 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130

ขอดีวีดีพุทธศาสดา

ขอ DVD พุทธศาสดา1 ชุด กรุณาส่งมาที่ คุณรัชดา สอนภาษิต เลขที่ 67 หมู่ 11 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ถนนบางนา ตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ขอดีวีดีพุทธศาสดา

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุด กรุณาส่งมาที่ คุณจุฬาลักษณ์ แสนสุรินทร์ เลขที่ 1/5 หมู่ 1 ซอยลำเจียก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ขอขอบคุณที่ส่ง dvd

ขอบคุณที่กรุณาส่ง dvd พุทธศาสดามาให้พวกเราแผนกบัญชี บริษัทกันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน)

ขอดีวีดีพุทธศาสดา

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุด กรุณาส่งมาที่ คุณสุรีวรรณ ลีรัตนกิจพิบูลย์ เลขที่ 1/5 หมู่ 1 ซอยลำเจียก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ขอดีวีดีพุทธศาสดา

กรุณาส่ง DVD 1 ชุด กรุณาส่งมาที่ คุณวัฒนา พลมั่น เลขที่ 67 หมู่ 11 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ถนนบางนา ตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ขอดีวีดีพุทธศาสดา

ขอดีวีดีพุทธศาสดา 1 ชุดค่ะ กรุณาส่งที่คุณบังอร แซ่เจี่ย บมจ.กันยงอีเลคทริก เลขที่ 67 ม.11 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ขอดีวีดีพุทธศาสดา

ขอดีวีดีพุทธศาสดา 1 ชุด ค่ะ กรุณาส่งที่ ลภัสลดา เปรมสวัสดิ์ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน) เลขที่ 67 ม .11 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ขอดีวีดีพุทธศาสดา

ขอดีวีดีพุทธศาสดา 1 ชุด กรุณาส่งชื่อ พรทิพย์ ศรีอุบล บริษัทกันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 67 ม.11 ถนน บางนา-ตราด ก.ม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ขอรับการ์ตูนพระพุทธเจ้า 1

ขอรับการ์ตูนพระพุทธเจ้า 1 ชุดค่ะ ชื่ออารีย์วรรณ ขวานทอง บริษัทแอ็ดวานซ์ แฟคตอรี่ 1998 จำกัด 2698, 2700 ซ. ลาดพร้าว 128/3 ถ. ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ขออนุโมทนาบุญค่ะ

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุด

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุดค่ะ กรุณาส่ง ด.ช.พชรพล ผเดียงครบุรี 114/381 หมู่2 หมู่บ้านกัลปพฤกษ์ กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุด

ขอDVDพุทธศาสดา1ชุดค่ะส่งมาที่นางสาว เอมอร สังชะนา ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนเเก่น บ้านเลขที่54 หมู่2 รหัสไปรสนี40110

ขอ DVD พุทธศาสดา

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุดค่ะ กรุณาส่ง จาฎุพัจน์ กิจจาบัณฑิต (บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน) 67 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ส่งให้คุณพชรพล,คุณจาฎุพัจน์,ค

ส่งให้คุณพชรพล,คุณจาฎุพัจน์,คุณวีรวรรณ ,คุณยุพาภรณ์,คุณกนกวรรณ ,คุณนิภาพร ,และคุณสุวรรณ์ให้ในวันที่ 12/12/2557 เรียบร้อยแล้วนะคะ

ขอ DVD พุทธศาสดา

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุดค่ะ กรุณาส่ง ยุพาภรณ์ ออกรัมย์ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน) 67 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ขอ DVD พุทธศาสดา

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุดค่ะ กรุณาส่ง นิภาพร นนทอุบล บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน) 67 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ขอ DVD พุทธศาสดา

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุดค่ะ กรุณาส่ง สุวรรณ๊ โพธิ์ปิ่น บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน) 67 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ขอ DVD พุทธศาสดา

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุดค่ะ กรุณาส่ง กนกวรรณ นิ่มเสนาะ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน) 67 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุด

ขอ DVD พุทธศาสดา 1 ชุดค่ะ กรุณาส่ง มนัสนันท์ กองโย บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน) 67 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ขอรับดีวีดี การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา"1 ชุด

ขอรับดีวีดี การ์ตูนพุทธประวัติ เรื่อง "พุทธศาสดา"1 ชุด ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง จงกลณี เลาหวิจิตร 113 หมู่ 12 ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช 80130 ขออนุโมธนาบุญล่วงหน้าคะ จงกลณี